Årsstämma 2018

Årsmöte

Senaste nytt

Protokoll konstituerande möte med styrelsen för ÄSO/KSO Skagern

Folkets hus Bäckhammar 30 maj 2018

1. Roger Berg utsågs att justera protokollet.

2. ÄSO/KSO har fått en ny sekreterare i Jonas Jönsson. Jonas tillträder omgående.

3. Vice ordförande i styrelsen är Gunnar Ros.

4. Styrelsens arbetsutskott (AU). I AU ingår sedan tidigare Rickard Andersson, Nicklas Ohlzon, Gunnar Ros och ordförande Morgan Andersson. Det beslöts att AU utökas med Anders Abrahamsson.

5. AU kommer att behöva gå igenom stadgarna som behöver förtydligas och förenklas.

6. Mötet avslutades.

Antecknat av:

Gunnar Ros

Justeras:

Roger Berg

Senaste nytt

Protokoll från årsstämma 2018 med Skagerns ÄSO/KSO

Tid: 30 maj 2018 kl.1900

Plats: FH Bäckhammar

1.     Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet samt val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. Till mötets ordförande valdes Morgan Andersson. Som mötessekreterare anmäldes Gunnar Ros. Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Jan Evertson och Sven Andersson.

2.     Justering av röstlängd. Stämman beslöt att ta upp frågan senare om behov fanns.

3.     Fråga om kallelse skett på rätt sätt . Morgan redogjorde för hur kallelse skett. Stämman godkände.

4.     Fastställande av dagordning . P. 18 i föredragningslistan utgick.

5.     Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport. Ulrika föredrog resultat- och balansräkning. Bil. 1 till detta protokoll. Morgan föredrog verksamhetsberättelsen. Bil.2 till detta protokoll.

6.     Revisorernas berättelse. Revisionsrapporten lästes upp.

7.     Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. Stämman fastställde resultat- och balansräkning.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Grundat på genomgångna rapporter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.     Val av ordförande för ÄSO/KSO på 1 år . Morgan Andersson valdes till ordförande i ÄSO/KSO Skagern på 1 år.

10.  Val av revisor och suppleant . Till revisor valdes Johnny Carlsson och till revisorssuppleant Göran Larsson.

11.  Val av valberedning. Lars Olsson, Jan Evertson och Roger Berg valdes med Lars Olsson som sammankallande.

12.    Rätt att teckna föreningens firma. Föreningens ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

13.  Fråga om förändringar av skötselområdets omfattning . Inga förändringar var anmälda

14.  Fråga om älg- resp. kronhjortsskötselplaner. Planen skall sändas till ÄFO senast 15 juni. På fråga redovisade Roger Berg resultatet av spillningsinventeringen. Karta med inventeringsresultatet skall läggas ut på ÄSO hemsida. Morgan redovisade lite kring synobs där vi egentligen har ett för litet tidsunderlag för att obsresultatet skall vara statistiskt säkerställt. PÅ fråga om skyddsjakt av kron- och dovkalv hänvisade Morgan till länsstyrelsens hemsida. Rapportering av skyddsjakt sker i Viltdata

15.  Beslut om det antal älgar och kronhjortar som skall fällas.

 Styrelsen redovisade sitt förslag som innebär 20 vuxna älgar (12 tjur och 8 hondjur) samt 30 kalvar som fördelas efter areal och senast utgående saldo för respektive jaktlag. För älgtjur gäller klyka emot dig.

I tillägg till detta fördelas 8 kalvar extra till jaktlagen Räverud, Hulta-Revsten, Ingelsrud, Bjurvik, Gren, Frosterud, Udderud och Undersbol. Avlysningsjakt på kalv från 1/12.

Mot detta föreslog Jan Evertson att de 8 kalvarna skulle läggas i pott för avlysningsjakt i hela området. I övrigt lika som styrelsens förslag

Efter omröstning genom handuppräckning fastställdes styrelsens förslag.

För kronhjort beslöts enligt styrelsens förslag dvs 15 vuxna (7 tjur och 8 hind) plus 20 kalv.Jaktstart 8 oktober för vuxen och 16 a ugusti för kalv. Max en vuxen per jaktlag. 1 kalv per påbörjat 500 ha. Avlysningsjakt från 1 november. Hornbestämmelser samma som föregående år.

16.  Regler för älgjakten utöver de i § 10 angivna . Inga beslut.

17.  Praktiskt älg- och kronhjortsförvaltningsarbete . Inventeringar, skadeförebyggande åtgärder.

Vårräkningen av kron visade att det fanns 13 kalvar kvar. Nästa år genomför ÄBIN i vårt område.

18.  Förslag till budget för kommande verksamhetsår . Ingen budget uppgjord.

19.  Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och övrig verksamhet. Ingen uttaxering under kommande år.

20.  Övriga frågor. På fråga meddelades att protokollet läggs ut å ÄSO/KSO hemsida. Mattias Gylebrandt är ny IT-ansvarig.

21.  Mötets avslutande . Morgan tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Antecknat av:

Gunnar Ros

Justeras:

Jan Evertson                                                                                         Sven Andersson

Senaste nytt

ÅRSMÖTE 2018

Dags för årsmöte

30.maj kl 19:00

Bäckhammar Folkets Hus

Senaste nytt

Protokoll Årsmöte

Dag: Måndag 2017 05 23

Tid: 19.00

Plats : Folkets hus i  Bäckhammar med 30 medlemmar.

1. Val av ordförande: Morgan Andersson.

    Val av Sekreterare: Johnny Carlsson.

    Val av Justeringsmän: Gunnar Ros och Carl Ros.

2. Avvaktas och tas upp vid behov.

3. Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Dagordningen godkändes.

5. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport gicks igenom.

6. Revisorerna gick igenom och godkände verksamhets året.

7. Fastställning av balans räkning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande för ett år är Morgan Andersson.

10. Omval på Johnny Carlsson och Göran Larsson.

11.Omval på Ulrika Henrysson.

12.Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig i alla dess åtagande.

13.Kassören vill byta bank till Swedbank för att spara några kronor per år vilket mötet beslutat.

14. Omval på Lars Olsson, Roger Berg och Jan Ewertsson, Lars som sammankallande.

15. En lista går runt för uppdatering av representant för  jaktlag som finns inom området.

16. Uderud har tillkommit för i år med 370 hektar och sektion Håkanbol 2 har delas till ett Håkanbol södra och Håkanbol 2.

17. Styrelsens förslag på älgtilldelning är endast kalv 29 st. Fördelat på norr om väg 600 5 st kalvar jakten bedrivs genom avlysningsjakt från dag 1. söder om väg 600 har 21 st kalvar som delas ut till de olika jaktlagen. 1/12-17 är det avlysningsjakt på hela området på kvarvarande älgkalvar. Öster om väg 26 har 3 kalvar tilldelats som ska skjutas där. Styrelsens förslag på kronhjorts tilldelningen är 8 vuxna  o 13 kalvar, kalvarna är tillåtna från 16/8-17 till älgjaktsstarten är endast kalv tillåtet att skjuta max 1 kalv per 500 hektar. Från älgjakten är de vuxna tillåtna att skjutas 4 hindar och 4 hjortar max klyka i topp kronan max en vuxen kronhjort  per sektion. Från 1/11-17 är det tillåtet att skjuta flera vuxna kronhjortar om det finns kvar på tilldelningen.

18.  Beslut togs efter röstning på styrelsens förslag.

19A. Endast kalvjakt.

19B.Föslag på ändring av paragraf 10:4 enligt styrelsen detta tog mötet som ett beslut.

19C Fällavgifter saknas från vissa jaktlag mötet  gick igenom så att det blir rätt. Ulrika är vill ha information om vilka som ska betala vad samt att fällavgifterna ska vara inbetalda till 15/3 efter älgjaktens slut.

20. Styrelsemöte inför älgjakten den 21/9-17.

21. Mötet tycker att ÄBIN och spillningsinventeringen skall användas båda samt göra flyginventering när det finns rätt förutsättningar.

22. Budget görs ingen eftersom det inte tycks behövas eftersom det inte finns så många utgifter.

23. Uttaxering görs vid behov.

24. Jaktlags listan gicks igenom med uppdatering av sektionspersoner.

25. Ordföranden avslutade mötet.

 Sekreterare                 Justeringsman                  Justeringsman                     Ordförande

Johnny Carlsson           Gunnar Ros                        Carl Ros                                 Morgan Andersson

Senaste nytt

Härmed kallas medlemmarna i ÄSO Skagern till årssammanträde den 23 maj 2017

Kl 19.00 i Bäckhammars FH.

Styrelsen

Senaste nytt

Protokoll Årsmöte

Dag: Måndag 2016 05 23

Tid: 19.00

Plats : Folkets hus i  Bäckhammar med 30 medlemmar.

1. Val av ordförande: Christan Sundby.

    Val av Sekreterare: Fredrik Jonsson.

    Val av Justeringsmän: Gunnar Ros Och Morgan Andersson.

2. Avvaktas och tas upp vid behov.

3. Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Dagordningen godkändes.

5. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport gicks igenom.

6. Revisorerna gick igenom och godkände verksamhets året.

7. Fastställning av balans räkning

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande för ett år är Morgan Andersson

10.Nyval på Johnny Karlsson Revisor och omval på Göran Larsson Suppleant

11. Omval av kassör Ulrika Henrysson.

12. Val av AU  Christan Sundby, Gunnar Ros, Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon Omval av alla utom

       Christan nyval på Rikard Andersson. 

13. Val av valberedning Lars Olsson, Jan Evertsson, Roger Berg omval, Lars som sammankallande.

14. Fastställning av antal hektar för en styrelse post  är 400 hektar. Östra Eketorp ingår med södra

      Råda. Viken, Rud, Ingelsrud och Sommersta uppfyller inte kraven om en egen plats  i styrelsen.

      För Jonsbol anmäldes Marianne Svennson i stället för Morgan Andersson.

15. Förändringar inom skötselområdet är att Bo Cederholm har 340 hektar som kommer komma med

      inom Skagens ÄSO.

16. Älgskötselplanen håller på att bearbetas men tilldelningen är låg 0,5 älgkalvar per 1000 ha på  

      Norra området.  Kronhjortsskötselplanen följs med den 3 års plan som finns.

17. Beslut om älgar som ska fällas är förslaget 0,5 kalvar/1000 ha norra delen Avlysnings jakt efter 1

      December på kvarvarande kalvar. Södra delen 4 vuxna och 5 kalvar. Delningen blir länsgränsen.

      Tjurar som skjuts skall vara pinntjurar.

      Beslut om kronhjortar är en ökning med 1 vuxen och två kalvar total tilldelning är 7 vuxna och 9

      kalvar.

      3 hindar och 3 hjortar med max klycka i horntoppen är tillåten.

      En hind och en kalv är undantagen för skyddsjakt. Fälld kronhjort rapporteras till Thorbjörn Ohlzon.

18. Är avklarad 

19. Nästa styrelsemöte är 21/9 Bäckevi idrottsplats kl 19

20. Spillningsinventering med förtätad rutor i april. Flyginventering skall kollas upp vad kostnaden är.

      Detta tas upp och bestäms på höstmötet.

21. Vi gör inge budget och är försiktiga med våra utgifter.

22. Inga avgifter tas ut.

23. Stadgeändring paragraf 10.1 skall strykas som ett förslag, detta gick igenom på mötet.

      Styrelsen föreslår att varje sektion måste minst ha 400 ha för att ha en styrelseplats, detta gick                              

      igenom på mötet.

      Markägarsamråd hålls varje år i folkets hus i Björneborg och att så många markägare och jägare

      skall kunna komma.

      Christan blev avtackad.

24. Ordföranden avslutade mötet.

      Sekreterare                                    Justeringsman                            Justeringsman

      Fredrik Jonsson                              Gunnar Ros                                Morgan Andersson

      Ordförande

      Christan Sundby

Protokoll från konstituerande möte efter årsmötet 20160523

1. Val av ordförande  Morgan Andersson.

2. Val av sekreterare  Fredrik Jonsson.

3. Val av vice ordförande Gunnar Ros.

4. Val av justeringsman Gunnar Ros.

5. Ordföranden avslutade mötet.

  Sekreterare       Justeringsman                Ordförande

  Fredrik Jonsson  Gunnar Ros                   Morgan Andersson                       

Senaste nytt

Protokoll fört vid årsstämma med Skagerns älg- och kronhjortskötselområde 26 maj 2015-05-18 i Bäckhammars Folkets Hus.

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Valdes Christan Sundby till ordförande och Georg Ros som sekreterare samt Gunnar Ros och Johan Pollack som justeringsmän.
2. Justering av röstlängd
Redovisades röstlängden. Beslutades att vänta med justering av röstlängden tills det kan bli aktuellt med röstning.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt (senast 14 dagar före)
På fråga om kallelse skett på rätt sätt begär Björn Bäckman ordet och anför att annonsering inte skett på det sätt som beslutades av stämman 2014.
Stämman anser sig dock vara kallad på rätt sätt.
(sekreteraren kunde senare visa korrespondens från aktuella tidningar att annons skulle införas)
4. Fastställande av dagordning.
Stämman fastställde aktuell dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
Verksamhetsrapporten upplästes och godkändes.
Den ekonomiska rapporten upplästes och godkändes
6. Revisorernas berättelse..
Revisionsberättelsen upplästes av ordföranden
Ansvarsfrihet tillstyrks.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. 
Stämman beslutar godkänna resultaträkningen och fastställa balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
9. Val av ordförande för ÄSO/KSO på 1 år
Stämman väljer Christian Sundby
10. Val av revisor och suppleant.
Stämman beslutar att omvälja Jonas Odebäck, ordinarie och Göran Larsson, suppleant
11. Val av valberedning bestående av 3 ledamöter varav en sammankallande.
Styrelsen föreslår Lars Olsson, Roger Berg och Jan Evertsson med Lars Olsson som sammankallande.
Stämman beslutar enligt stämmans förslag.
12. Fråga om förändringar i skötselområdets omfattning
Inga förändringar har skett i skötselområdets omfattning
13. Fråga om älg- resp.  kronhjortskötselplaner
Ordföranden redovisade grundmaterialet för ÄSO- och KSO-planerna
Älg: Stämman godkänner den differentierade avskjutningen
Kron: Stämman godkänner den upprättade skötselplanen

14. Beslut om det antal älgar och kronhjortar som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i skötselområdet ingående jaktlagen/sektionerna samt fastställande av ev. reservkvot.
Stämman godkänner upprättat preliminärt förslag till avskjutning
15. Regler för älgjakten utöver de i §10 angivna.
* avlysningsjakt kalv från 5/12
* högst 1 pottkalv till lag utan tilldelning
* Jakt på vuxet djur avslutas 31 januari 2016
* älgtjur med högst 3 taggar på ena sidan tillåten.
Stämman beslutar så
16. Praktiskt älg- och kronhjortförvaltningsarbete. Inventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
Vid skador från älg eller kronhjort ring respektive grupp för besiktning och dokumentation. Viktigt att dokumentera om det är älg eller hjort.
Räkna hjortar på foderplatser på vintern och på vallar under våren.
Vägkantsröjning, upprepad ca vart 3 år för att förbättra sikten för trafikanter och vilt.
17. Revidering av stadgar för Skagerns älg- och kronhjortskötselområde
Ordföranden går igenom bakgrunden till revideringen (beslut 2014 års stämma) samt viktigare förändringar i innehållet.
Stämman beslutar fastställa förslaget.
18. Anmälan om och fastställelse av ordinarie representanter och suppleanter för jaktlag/sektioner
Tre jaktlag har bytt representanter/styrelseledamöter. Tillkommande:
Södra Råda: Roger Berg, Prästgården: Gustav Andersson, Håkanbol 2: Helena Svensson
19. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Ingen budget fastställs
20. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och övrig verksamhet
Inget beslut om avgifter
21. Övriga frågor
På en fråga från Per-Erik Tjärnbro om hur markägarna blir delaktiga av ”Betestrycksinventeringen” redovisade ordföranden vad vi vet hittills. Resultatet skall lämnas till länsstyrelserna kommande månadsskifte. Hur det sedan förs ut till markägarna är för närvarande okänt för ÄSO-styrelsen. Är materialet meningsfullt att presentera på vår hemsida kommer givetvis så att ske
22. Mötets avslutande

 

 

Georg Ros                     Johan Pollack                                Gunnar Ros

Sekreterare                   justeringsman                               justeringsman

 

Christian Sundby
ordförande

 

Aktuellt inför 2014 års älgjakt

   Minskad tilldelning av älg den kommande älgjakten. Orsaken är etablering av vargreviret Vismen. Södra Råda kommer dock även i år få tilldelning efter samma grund som i fjol.😀

Grannälgskötselområdet i norr - Lusasken - ställer helt in älgjakten i år.