Styrelsemöten

Protokoll styrelsemöte 2022-03-01

Styrelsemöte och samrådsmöteÄsoSkagern  

Datum: 2022-03-01 

Plats: Folketshus Bäckhammar. 

Närvarande: 

Morgan AnderssonJonas JönssonMarianne Svensson 

Gunnar RosJohan Sundby Anders Abrahamsson 

Rickard AnderssonBernt AnderssonBo Niklasson 

Fredrik JonssonRoger BergFredrik Rudmalm 

Andreas KarlssonReine KarlssonDaniel Sjölund 

Lars OlssonEgon WikströmLars Olsson 

Torgny ForsbergLennart KarlssonEilert Gibsson 

Reine Karlsson 

Mötets öppnade. 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna. 

Dagordning 

            Förslaget till dagordning godkändes. 

Val av justeringsman 

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet. 

Föregående protokoll. 

        Föregående protokoll godkändes. 

Älgjakt2021/2022. 

Ordförande redogjorde för årets jaktresultat. 

33 kalv 25 vuxna är fällda (11 st kalvar sparades enligt styrelsebeslut) 

             Var av 1 vuxen älg blev utdömd som otjänlig. 

            Rapporteringtillviltdata fungerar dåligt många lag som inte sköter rapportering. 

             Älgjakten är avslutat trots detta har inteslutrapportering gjords av många lag. 

            1 Mars saknades detäven inbetalning för fällavgifter för fällda älgar av 5 st jaktlag. 

           Detta trots att det har gått ut information samt påminnelsemejl om detta från vår ordförande. 

           Äso har betalt samtliga fällavgifter till länsstyrelsen i tid. 

           Viktigt att det sker en uppryckning av rapportering i viltdata inför kommande jaktsäsong. 

           Rapportering av slakt viktersamt undersökning av inlämnade älgkäkar tyder på att älgstammen              

           Har låg medelålder samt att det är låga vikter hos fällda älgar.  

Kronhjortsjakten2021/22 

Årets resultat 

10 st vuxna djur fällda (6 hind 4 hjortar) 

10 kalvar fällda. 

Kronhjortsgruppen rapporterade att avskjutning följer plan samt att ingen 

kronhjorts räkningkommer utföras i år. 

Övriga frågor 

Karta över jaktmark respektive lag  

Kart rapportering skall ske snarast till Johan Sundby.Se Separat utskickat mail 

Spillnings inventering i vår skall vara inrapporterat till Roger Berg senast  

18 april. Blankett för redovisning kommer att mailas ut snarast.  

Inför årets stämma diskuterades förändringar av Äso stadgar uppdaterat och reviderat förslag till nyaStadgar för Äso kommer att presenteras till nästa styrelsemö 

 . 

Nästa styrelsemöte 

Plats:     Bäckevi idrottsplats 

Datum: 220517 

Kl:  1800 

Årsstämma  

Plats :  Folkets Hus Bäckhammar 

              Datum:220524 

             KL :1800 

Mötets avslutande. 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet 

Vid Protokollet  

SekreterareOrdförande  

Jonas JönssonMorgan Andersson 

Justeringsman  

Gunnar Ros 

Protokoll styrelsemöte 2021-11-30

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-11-30

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Johan Sundby Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Bernt Andersson Jan-Erik Malmgren

Fredrik Jonsson Roger Berg Niklas Ohlzon

Andreas Karlsson Reine Karlsson Daniel Sjölund

Lars Olsson Egon Wikström Lars Olsson

Tony Wilhelmsson Roman Hjalmarsson

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman

Niklas Ohlzon valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2021/2022.

Avlysningsjakten på kvarvarande tilldelning av älgkalvar startar 4 December

Fällda djur tom 30/11 2021 är Vuxna 23 st Kalv 23 st.

Kvarstår 21 st kalvar. Styrelsen beslutade efter diskussion att minska att minska antal avlysningskalvar till 10 st. Detta på grund av det ökade rovdjurstrycket samt observationer av kalv under älgjakten

Avskjutning skall ske enligt tidigare utsänt pm.

Fällda Kalvar skall meddelas till sms gruppen omedelbart efter påskjutning.

Älgjakten 2021

Bra med observationer på vuxna djur överlag i samtliga jaktlag. Dock låga slaktvikter på fällda kalvar.

En fel avskjutning på en fjolårskalv har skett av Råda laget detta är reglerat med Äso /AU.

(slakt vikt 75 kg är inbetalt till ÄSO från Råda laget.)

Fäll avgifter för året är

Vuxen 700 kr

Kalv 200.

Käkar skall inlämnas med jaktlag och namn till Kent Andersson senast 31 dec.

6. Kronhjortsjakten 2021/22

4 Hjort 4 hind 8 kalv fällda tom 30/11.

Kvarstår

2 spets hjort

2 Hind

7 kalv.

Avskjutning följer plan.

7. Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammade att stadgarna behöver anpassas inför årsstämman

Då regler för älgjakt ej kan redovisas till stämman då avskjutning mm

 ej är fastställa av Länsstyrelsen innan stämman äger rum.

Dessa kan tidigast redovisas inför älgjakten under september månad.

Dagordning pkt 18 skall utgå i dagordning inför stämman.

Ändring av §8 vid förändring av Äso areal skall detta registreras hos Länsstyrelsen där efter kommer utskick ske till jaktledare

Samtliga jaktlag skall redovisa aktuell Karta över jaktmark med gränser till Johan Sundby.

mail utskick med instruktioner kommer att sändas ut till samtliga Jaktledare.

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckeiv idrottsplats

Datum: 22-03-01

Kl : 1800

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Niklas Ohlzon

Protokoll Styrelsemöte 2021-09-13

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2021-09-13
Plats: Folketshus Bäckhammar.
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Gunnar Ros Jonas Hultgren Anders Abrahamsson
Rickard Andersson Torbjörn Ohlzon Jan-Erik Malmgren
Fredrik Jonsson Tony Wilhelmsson Romana Hjalmarsson
Reine Karlsson Daniel Sjölund Lars Olsson
Lennart Karlsson Bo Hjulström

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.


2. Information betesskador

Jägarförbundet med Johan Stedt informerade styrelsen om bets skador och betstryck.

3. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

4. Val av justeringsman
Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

5. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.

6. Älgjakt 2021/2022.
Utsänt förslag till Pm för älgjakten föredrogs för styrelsen detta behöver förtydligas ytterligare innan utskick avseende arealtilldelning avlysningskalvar.
Styrelsen röstade att inga kapitala tjurar skall få fällas. PM ändras efter styrelsens beslut.
Avlysningsjakten på kvarvarande tilldelning av älgkalvar startar 4 December efter omröstning i styrelsen.
Reviderat Pm för älgjakten bifogas detta protokoll vid utskick.7. Kronhjortsjakten 2021/22
4 hindar 2 st kalv skjutna tom 13/9 2021.
Hjortgruppen ansåg att jakten följer planen.

8. Övriga frågor

Sektion Långeruds Gård önskar namnbyte till Långerud Södra. Styrelsen godkände namnbytet.

Lennart Karlsson påpekade för styrelsen att regler för årets älgjakt skall redovisas till årsstämman enligt stadgarna inte som tidigare skett i september. Styrelsen noterade detta.


9. Nästa styrelsemöte
Plats: Folkets Hus Bäckhammar
Datum: 21-11-29
Kl :1800


10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman

Gunnar Ros

Protokoll Styrelsemöte 2020-05-21

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-05-21
Plats: Runnebol.
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson
Gunnar Ros Rickard Andersson
Nicklas Ohlzon Johan Sundby
Torbjörn Ohlzon

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade en majoritet av Au gruppen samt kron och älg gruppen välkomna.
På grund av rådande Covi -19 Pandemi kallades styrelsen med ett minimumantal deltagare.
År stämman är för närvarande inställd tills det ges nya riktlinjer för att anordna denna.

2. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman
Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.
4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Ordförande informerar.
Älgjakten 2019/2020
I samband med styrelsemötet 2020-02-12 beslutades att älgjakten skulle avslutas.
Där efter fällde jaktlag Håkanbol 1 1st älgkalv.
Sammanträdande styrelses uppfattning är att detta skall ses som en felskjutning och att fälld kalv skall ersättas till Äso med marknadsmässigt pris (60 kr /kg slaktvikt).
Styrelsen vill också understryka vikten med att varje styrelsemedlem som representerar sitt jaktlag noggrant tar del av förda diskussioner samt beslut som tas på styrelsemöten detta för att undvika ytterligare felavskjutningar i framtiden.

6. Älg tilldelning 2020/2021
Tot :39 älgar utdelas enligt älgskötselplan
Tjurar: 8 st
Hondjur: 8 st
Kalv: 23 st
Tilldelning jaktlag sker från älggruppen efter fördelningstal.

7. Kronhjorts tilldelning 2020/2021
Tilldelning 15vuxna
Tilldelning 20 kalvar
7 hjortar 8 hindar.
Max 10 taggar tillåten lika tidigare
Avskjutning hind och kalv startar 16 augusti.
Pm gällande kronjakt kommer i separat utskick före jaktstart.

8. Övriga frågor
Ny Kassör
Valberedningen ges till uppdrag att söka en ny kassör inför nästa år.

Nytt jaktlag
Fastigheterna Udderud, samt Ingelsrud sammanslås till ett jaktlag Udderud,
total areal 496 ha.(Gäller from 2020-07-01)

9. Nästa möte
Sker efter separat kallelse på grund av Covi-19 Pandemi

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman
Gunnar Ros

Protokoll styrelsemöte 20191112

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-11-12
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Gunnar Ros Rickard Andersson Anders Abrahamsson
Reine Karlsson Nicklas Ohlzon Torbjörn Ohlzon ’
Mikael Larsson Lars Olsson Fredrik Jonsson
Egon Wikström Christin Hansen


1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman
Marianne Svensson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älg jakt 2019/2020

Ordförande föredrog redovisade avskjutning enligt viltdata.
Avskjutning som är redovisad är följande 3 tjur 6 hondjur 11 kalvar är redovisat
tom 2019-11-12.
AU-möte angående avskjutning i Södra Råda redovisades av ordförande se bifogat
Protokoll.
Regler för hur avskjutning av små växta djur skall hanteras sker enligt protokoll från AU.

Avlysningsjakt älgkalvar from 1 Dec-31 Dec
Samtliga resterande älgkalvar inklusive ej fördelade 7st kalvar fördelas enligt följande.
Sektioner upp till 600 ha ges möjlighet till 1 avlysningskalv.
Sektioner över 600 ha ges möjlighet till 2 avlysningskalvar.
Samtliga sektioner skall rapportera fällt på vilt data senast 2019-11-30.
Från 1/12 gäller avlysningsjakt på älgkalvar fäld kalv skall rapporteras till sms-gruppen omedelbart.
Torbjörn Ohlzon kommer att rapportera antalet tillåtna avlysningskalvar kvällen 2019-11-30.
6. Kronhjorts jakt
Ordförande genomdrog viltdata rapportering 2 st djur saknas i rapportering.
Samtliga djur i tilldelning är fällda.
Viktigt att samtliga sektioner rapporterar in till viltdata omgående.
7. Övriga frågor
Sam jakt mellan sektioner kan ske med hänsyn till att jakten skall inriktas mot
avskjutning av småväxta djur.

8. Nästa möte
Plats: Bäckevi idrottsplats.
Datum: 2020-02-12
Tid : 19 00
9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Marianne Svensson

Styrelsemöte 2019-05-21

Protokoll Styrelsemöte

 

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2019-05-21

Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Rickard Andersson                    Carl-Christian Olsson

Reine Karlsson                            Roger Berg                                    Nicklas Ohlzon

Johan Sundby                              Lennart Karlsson                       Ulf Johansson

Lars Olsson                                   Daniel Sjölund                            Bernt Andersson

Egon Wikström                           Christian Hansen

 

 1. 1.       Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 1. 2.       Dagordning

 

Förslaget till dagordning godkändes.

 

 

 

 1. 3.       Val av justeringsman

Lars Olsson valdes till justerings man för mötet.

 

 1. 4.       Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

 

 

 1. 5.       Ordförande informerar.

Ordförande informerade från möte med Äfo

Genomgång rovdjur, 3 vargar inom vårt område.

Avskjutning kommande år i älgjakten i områden runt oss kommer ligga lika avskjutning 2018-2019                    

              Jakten kommer att inriktas mot små älgar.

Betesinventering Äbin redovisas i juni tidigast.

Hemsidan beslutades att denna kvarstår som tidigare.

Spillnings inventering redovisades och man kan se en liten nedgång älg stammen med 

      9 älgar per/1000 ha som resultat i år.

 

 

 1. 6.       Älg tilldelning 2019/2020

Efter diskussion samt redovisade förslag i Älg frode beslutade styrelsen efter omröstning att vinterstammen skall sänkas till 9 älgar per/1000 ha mot dagens 10 älgar/1000 ha

Röstnings utfall

 För 9 älgar i vinterstam                       11 st

 För 9,5 älgar i vinterstam                    1 st

 För 10 älgar i vinterstam                     4 st

Jaktsäsong för älg kommande år 2019/2020 avslutas 31dec. Styrelsen godkände och beslutade detta.

Avlysnings jakt sker under december månad. Regler för avskjutning lika tidigare år.

Avskjutnings regler Tjur lika tidigare Klyka som störst.

 Samtliga tjurar som fälls skall vara hornbärande.

Tilldelning 2019/2020

Vuxna 15 st.( 6 tjurar 9 hondjur)

Kalvar 22 st.

Tilldelning jaktlag sker från älggruppen

 1. 7.       Kronhjorts tilldelning 2019/

Förslag till tilldelning 10 vuxna

Förslag på tilldelning 15 kalvar

4 hjortar 6 hindar.

Max 10 taggar tillåten lika tidigare

Tilldelning beslutades av styrelsen.

Avskjutning hind startar 16 augusti.

Tilldelning och jakttider beslutades av styrelsen.

 

 

 1. 8.       Ändringar av stadgar förslag från AU

Au gruppens förslag med ändringar av stadgar till årsstämman godkändes av styrelsen

 

 

 1. 9.       Övriga frågor

Rapportering till viltdata skall ske omgående efter avslutad jakt.

Eventuella ändring av styrelsemedlemmar i sektioner skall rapporteras omgående till ordförande.

Sektions flytt av jaktmark

Fastigheterna Rotetorp 1:16, Rotetorp 1:18 överflyttas från sektion Gren till Sektion Undersbol, totalt 68 ha skall regleras.

 

 

 

 1. 10.   Nästa möte

Års stämma Äso

2019-05-28

Plats Folkets hus Bäckhammar.

Tid: 19 00

 

Nästa Styrelse möte

17 september

Tid: 19 00

Plats Bäckevi

 

 

 1. 11.   Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                          

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

 

Justeringsman

 

Lars Olsson.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20181114

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2018-11-14

Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar

Närvarande:                                

Morgan Andersson                  

 Jonas Jönsson                           

Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                 

Rickard Andersson                   

Anders Abrahamsson              

Thorbjörn Ohlzon

Reine Karlsson                           

Roger Berg                                   

Fredrik Jonsson                         

Nicklas Ohlzon                           

Jan-Erik Malmgren

 

 

 

 1. 1.       Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 1. 2.       Dagordning

 

Förslaget till dagordning godkändes.

 

 

 1. 3.       Val av justerings man.

Anders Abrahamsson valdes till justerings man för mötet.

 

 1. 4.       Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

 

 

 1. 5.       Älgjakt 2018/2019 rapport avskjutning

Kvar stående tilldelning 20181114

Biliing 2 kalvar kvar.

Bjurvik klart.

Frosterud samtliga djur kvar. (1 tjur 3 kalvar)

Gren Kvarstår 1 kalv.

Hulta 3 kalvar kvarstår.

Håkanbol klart.

Jonsbol 1 kalv 1 tjur kvarstår.

Krontorp 1 tjur 2 kalvar kvarstår.

Långerud V  1 tjur  kvarstår.

Långerud Ö samtliga djur kvarstår. (2 kalvar 1 tjur)

Långerud Gård 1 kalv kvarstår.

Räverud samtliga djur kvarstår.  (1 tjur 2 kalvar)

Södra Råda Klart.

Undersbol samtliga djur kvarstår.( 2 kalvar)

Viken 1 tjur kvarstår.

Väglösa/ Gjordsbol    1 tjur 1 Ko 1 Kalv kvarstår

Årås    1 Kalv kvarstår.

Äng   klart.

 

 

 

Avlysningsjakt på kvarvarande älgkalvar sker from  2018-12-01

Vid avlysningsjakten är 1 st  kalv per jaktlag tillåten att fällas så länge det finns djur kvar på

tilldelningen .Gäller samtliga jaktlag även de som tidigare ej har havt tilldelning i år.

Sms rapportering sker till varje sektionsledare angående kvarvarande djur.

 

 

 

 

 

 1. 6.       Jakt på Kronhjort 2018/2019 rapport avskjutning

Redovisad avskjutning per 20181114

Bilinge 3 st kronkalv skjutna 1 Kronhjort

Bjur vik 1 st kronkalv skjuten

Frosterud 2 st kronkalvar skjutna.

Gren 2 st kronkalvar 2 st kronhjortar skjutna

Hulta 1 kronkalv skjuten

Håkanbol 1 st kronhjort skjuten

Jonsbol -

Långerud ö 1 kronklav skjuten

Håkanbol 1 kronhjort skjuten

Håkanbol Södra 1 st kronhjort skjuten

Äng 1 st kronkalv 1 kronhjort 1 st kronhind

Kvarstår 7 hindar 10 kalvar.

 

 1. 7.       Förslag till ändring av stadgar från AU.

Styrelsen gav i uppdrag till au sammanställa ett förslag som kan presenteras till årsmötet

Förslaget skall redovisas till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

 

 

 1. 8.       Övriga frågor

       Torbjörn Ohlzon undersöker vart älgkäkar skall lämnas och hur detta skall ske.

Byte av sektionstillhörighet

enligt inlämnad skrivelse godkändes att fastigheten Tackerud 1:10 flyttas från sektionen Gjordsbol/Väglösa till sektionen Gren total areal som flyttas är 47 ha.

Denna förändring gäller from 1/7 2019.

Älgskador sektion Hult

Hulta uppmärksammade styrelsen att de inom sektionen har problem med älg skador på granskog (30 årig skog)

Viltdata rapportering

Rapportering till vilt data skall ske snarast efter genomförd jaktdag angående fällt vilt gäller både kron och älg. Samt observationer av dessa djur.

Det är inte försent att föra in vilt observationer för de första 30 –dagarnas jakt.

 

 

 

 

 1. 9.       Nästa möte

Datum: 2019-02-20

Plats: Bäckevi Idrottsplats

Tid: 1900

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                          

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

 

Justeringsman

 

Anders Abrahamsson.

Styrelsemöte 20180919

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2018-09-19

Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar

Närvarande:

Morgan Andersson, Jonas Jönsson, Marianne Svensson, Daniel Sjölund, Gunnar Ros

Gunnar Gilbertsson, Anders Gilbertsson, Rickard Andersson, Anders Abrahamsson, Mikael Larsson

Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Roger Berg, Ulf Johansson, Fredrik Jonsson, Reine Karlsson

Roger Berg, Torgny Forsberg,

 

 1. 1.       Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

,

 1. 2.       Dagordning

 

Förslaget till dagordning godkändes.

 

 

 1. 3.       Val av justerings man.

Roger Berg valdes till justerings man för mötet.

 

 1. 4.       Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

 

 

 1. 5.       Älgjakt 2018/2019

       Älg tilldelning diskuterade och mötet beslutade att det är upp till respektive jaktlag

Att följa tilldelningen av djur.

Obs! Käkar på vuxna djur skall sparas .Mer information kommer inför älgjakten.

 

 1. 6.       Jakt på Kronhjort 2018/2019

6 Kalvar skjutna tom 19/9.

Vuxna djur tillåtna from 8 oktober totalt antal 15 st fördelat på 7 tjur/8 hindar.

Max ett djur per jaktlag.

 

 1. 7.       Förslag till ändring av stadgar från AU.

 

Ordförande redovisade förslag/synpunkter till ändring av stadgar från AU

Se bifogat protokoll.201816.bilaga 1

 

 1. 8.       Övriga frågor

Viktigt att respektive jaktledare rapporterar till viltdata gäller Älg/Kronhjort.

 

 

 1. 9.       Nästa möte

Datum: 2018-11-14

Plats: Bäckevi Idrottsplats

Tid: 1900

 

 1. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                          

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

 

Justeringsman

 

 

Roger Berg

Styrelsemöte 20180523

Protokoll

 

Dag: Onsdag  2018-05-23

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvaro: Morgan Andersson, Fredrik Jonsson, Marianne Svensson, Daniel Sjölund, Gunnar Ros, Gunnar Gilbertsson,  Björn Bäckman,Ulf Johansson Rickard Andersson, Anders Abrahamsson, Mikael Larsson Jonas Jönsson, Thorbjörn Ohlzon, Nicklas Ohlzon, Riene Karlsson, Lars Olsson, Roger Berg, Egon Wikström, Andreas Jansson.

 

1      Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Morgan Andersson.

2      Förslag till dagordning

            Dagordningen godkändes.

3      Val av justeringsman

Anders Abrahamsson.

4      Föregående protokoll

Föregående protokollet gicks igenom.

5      Spillningsinventering

Spillningesinventeringen visar en ökning till 10,5 älgar/1000 hektar.

6      Älg 2018

 

A. vinterstam

 

Vi hade uppe på mötet om vi skulle sänka vinterstammen på älg men mötet tyckte att den skulle ligga kvar på 10 älgar/1000 Hektar.

 

 

B. Övriga Älgfrågor

 

Älggruppen la fram ett förslag som resulterade i att 12 tjurar och 8 hondjur samt 38 kalvar beslutades på styrelsemötet att detta skall ges som förslag till årsmötet på 2018 års avskjutning.

 

 

7      Kronhjorts tilldelning 18

Förslaget som kom fram och beslutades på styrelsemötet är 7 hjortar, 8 hindar och 20 kalvar som skall ges som förslag till årsmötet. Kalv får jagas från 16/8-18 och de vuxna börjar jakten den 2:a måndagen i oktober. Max en vuxen per sektion.  Hjortar max 10 taggar får skjutas. Från 1/11-18 fri  avskjutning på kvarvarande kronhjortstilldelning.

8      Övriga frågor

Styrelsen beslutade att Andreas Jansson skall köpa in en projektor för max 5000 kr. Vi har även pratat om den nya datalagen som finns nu om att vi har ett register och att säkerheten är viktig.

9      Nästa möte

Onsdag 19/9-18 kl 19 Bäckevi

10   Mötets avslutande

Av ordföranden.

 

 

 

 

  Sekreterare                       Justeringsman                                 Ordförande

   Fredrik Jonsson               Anders Abrahamsson                      Morgan Andersson

Protokoll

 

Dag: Onsdag 20180221

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson,  Reine Karlsson, Gunnar Gillbertsson, Marianne Svensson, Erik Andersson, Bo Hjulström, Nicklas Ohlzon,  Egon Wikström, Björn Bäckman, Thorbjörn Ohlzon, Lennart Karlsson, Jonas Jönsson, Rikard Andersson Jan Ewertsson, Ulf Johansson Erik Du Rietz, Daniel Sjölund.

 

1      Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson.

2      Förslag till dagordning

             Dagordningen godkändes.

3      Val av justeringsman

Thorbjörn Ohlzon

4      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.                                       

5      Älg rapport

27 kalvar skjutna på hela området. Jonsbol har en kalv kvar att skjuta. Överlag så verkar det finnas gott med älg på de flesta områdena. Fällavgiften skall betalas in så fort som möjligt senast 15/3 skall pengarna vara inbetalda.

6      Kronhjorts rapport

Alla kronhjortar är skjutna 4 Kronhjortar 4 hindar och 13 kalvar är skjutna. Södra sidan av väg 600 (Mokorset till Vall) är det väldigt mycket kronhjortar som går på vinterbetet och det måste bli ändring till nästa års jakt att det finns kvar hjortar att skjuta senare på året. En kronhjortsinventering kommer att komma nu i vår.

7      Rapportering vilt

      Alla lagen måste rapportera fällda hjortar och  älgar I viltdata snarast om det inte är gjort.

8      Övriga frågor

            Älggruppen måste utökas lite. Flyginventering sker nu på Fredag den 23/2-2018.

             Ny  it ansvarig är Mattias Gylebrandt.

             Spillnings inventeringen skall vara inne till 1/4-2018 lämnas till Roger Berg.

9      Nästa möte

16/5-2018 kl 19 Bäckevi

23/5-2018 kl 19 stämma i folkets hus.

10   Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                       Justeringsman                                 Ordförande

   Fredrik Jonsson               Thorbjörn Ohlzon                             Morgan Andersson

Protokoll

 

Dag: Onsdag 2017 11 22

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson,  Reine Karlsson, Gunnar Gillbertsson, Marianne Svensson, Gunnar Ros, Roger Berg, Nicklas Ohlzon,  Anders Abrahamsson, Björn Bäckman, Bernt Andersson, Lars Olsson, Andreas Karlsson, Jonas Jönsson, Janne Johansson, Rikard Andersson.

 

 

1      Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson.

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

3      Val av justeringsman

Nicklas Ohlzon

4      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.                                       

5      Fortsättning på älgjakten

Vi gick igenom vad som var skjutit det återstår 8 st älgkalvar i dagens läge. Björn tycker att skall återföras att ha en tilldelning per sektion till nästa år. Från 1/12 är det av avlysningsjakt på kvarvarande älgkalvar max en älgkalv per sektion.

 

6      Kronhjorts rapport

Alla kronhjortar är skjutna som var 4 hjortar, 4 hindar och 13 kalvar. En inventering av kronhjortarna kommer att komma under våren.

7      Övriga frågor

Morgan informerar om att det finns jakttorn att köpa i Degerfors från en skola för 1100 kr för mer info ta kontakt med Morgan. Jägarförbundet vill ha in spillning från varg. ÄFO behöver ha en nominering av en person som kan representera oss i ÄFO. Frågan kommer upp om vildsvin om vi ska ha lite informationsmöten/temakvällar om vildsvin.

8      Nästa möte

Onsdag den 21/2-2018 kl 19 Bäckevi

9      Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                        Justeringsman                                 Ordförande

   Fredrik Jonsson                Nicklas Ohlzon                                    Morgan Andersson

 

Protokoll

Dag:   2017 09 21

Tid:    19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson, Ulf Johansson, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Marianne Svensson, Roger Berg, Nicklas Ohlzon, Daniel Sjölund, Bernt Andersson,  Björn Bäckman,  Jonas Jönsson, Jan Ewertsson

 

1      Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson.

 

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

 

3      Val av justeringsman

 Gunnar Gilbetsson.

 

4      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

 

5      Älgjakt 2017/18

Älg jakten startar 9/10-17 endast kalv tillåtna.  Norr om väg 600 (Åtorp till Vall)  5 st kalvar detta sker som avlysningsjakt och max en kalv per lag. Söder om väg 600 där blir lagen tilldelat  sina älgkalvar. Efter  1 /12 är det pottkalvar på kvarvarande älgar.

 

6      Jakt på kronhjort 2017/18

Jakt efter de vuxna Kronhjortar startar den 9/10-17. 4 st Hjortar med max klyka  i toppkronan är lovliga samt 4 st  hindar. max en vuxen kronhjort per sektion. Efter den 1/11 är  fri avskjutning av kvarvarande kronvilt.

7      Övriga frågor

Vi pratade om att vi inte har någon ny sekreterare, alla måste hjälpas åt att hitta en ny sekreterare och även en it ansvarig för att som kan utveckla hemsidan mera mm.

8      Nästa möte

23/11-2017 kl 19 Bäckevi

9      Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                        Justeringsman                                 Ordförande

   Fredrik Jonsson               Gunnar Gilbertsson                          Morgan Andersson

Protokoll från konstituerande möte efter årsmötet 20170523

1. Val av ordförande Morgan Andersson .

2. Val av sekreterare Fredrik Jonsson endast för  detta möte  .Styrelsemötet den 21/9 skall vi gå igenom hur man rapporterar fällt vilt. Ulrika tar hand om vilt rapporteringen i viltdata samt att vi måste hitta en it ansvarig samt en ny sekreterare snarast alla måste hjälpas åt att hitta någon.

3. Val av vice ordförande Gunnar Ros   .

4. Val av justeringsman Gunnar Ros .

5. Ordföranden avslutade mötet.

Styrelsemöte 16/5-2017

Protokoll

 

Dag: Tisdag 2017-05-16

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar.

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson, Ulf Johansson, Lars Olsson, Thorbjörn Ohlzon,  Reine Karlsson, Gunnar Gillbertsson, Anders Gillbertsson, Marianne Svensson, Gunnar Ros, Roger Berg, Nicklas Ohlzon,  Andreas Jansson, Rickard Andersson, Daniel Sjölund, Jonas Jönsson, Björn Bäckman,  Egon Wikström.

1.  Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson

2.Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

3.Val av justeringsman

Lars Olsson   

4.Föregående protokoll

Gicks igenom

5. Spillningsinventering

Spillningsinventeringen gicks igenom och medelstammen på hela området är 8,1/1000 hektar.

6.Älg tilldelning 17

 Älggruppen gick igenom deras förslag som dom har kommit fram till igenom resultatet  från spillningsinventeringen med hjälp av Johan Stedt. Älggruppens förslag är att skjuta totalt 29 kalvar på hela området, Norra delen är förslaget avlysningsjakt på 5st kalvar, max en per jaktlag. Södra delen har en tilldelning på 21 st kalvar  som delas ut till lagen, avlysningsjakt från 1/12-17 på kvarvarande kalvar på hela området max en per lag efter 1/12-17, 3 st kalvar väster om väg 26. Gränsen för norra och södra delen är väg 600  (mellan Mokorset  till Vall). Styrelsen lägger detta som ett förslag till stämman. 

7.Kronhjorts tilldelning 17

Inventeringen visade att det fanns 8 kalvar kvar från jakten och cirka ett 40 tal, totalt  

är stammen uppe i ett 80 tal hjortar på hela området. Kronhjortsgruppens förslag är

en tilldelning på 8 vuxna och 13 kalvar. Jaktstart 16/8-17 och fram till älgjakten

på kalvar max en kalv per påbörjad 500 hektar.

Jakt på de vuxna hjortarna startar samtidigt som älgjakten och max en vuxen hjort

per sektion, max klyka i toppkronan. Från 1/11-17 är det avlysningsjakt på

kvarvarande tilldelningen. Styrelsens lägger detta som förslag till stämman.

8.Övriga frågor

Ändring av paragraf 10.4  är framtaget till årsmöte av styrelsen.

9.Nästa möte

Årsmöte Bäckhammars Folkets hus 23/5-17 kl 19

10.Mötets avslutandes

Ordföraren avslutade mötet.

 Sekreterare                 Justeringsman                              Ordförande

 Fredrik Jonsson           Lars Olsson                                  Morgan Andersson

 

Styrelsemöte 20/2-2017

Protokoll

 

Dag: Måndag 2017-02-20

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

 

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson, Ulf Johansson, Lars Olsson, Bernt Andersson, Andreas Karlsson,  Reine Karlsson, Gunnar Gillbertsson, Anders Gillbertsson, Marianne Svensson, Gunnar Ros, Roger Berg, Nicklas Ohlzon,  Andreas Jansson,, Rickard Andersson, Gustav Andersson, Egon Wikström, Jan Ewertsson.

 

1      Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson.

 

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

3      Val av justeringsman

Gunnar Gillbertsson.

 

4      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

 

5      Fortsättning på älgjakten

Tre kalvar är kvar att skjuta på norra delen och en på södra delen. Andreas Jansson och Reine Karlsson blir nya i älggruppen.

6      Inlämning av tänder och inrapportering

Morgan gick igenom  resultatet av åldern för de vuxna älgarna som skjutits. Alla lag som skjutit någon älg måste rapporterar in det på viltdata.

 

7      Spillningsinventering

Det är viktigt att alla verkligen går och gör spillningsinventeringen detta är grunden till nästa års älgjakt. Alla rutor MÅSTE  inventeras. Lämna in spillningsrapporten till Roger Berg senast 15/4-2017

8      Ändring av paragraf 10.4 i stadgarna

Au:t pressenterade ett förslag på ändring i stadgarna till årsmötet.

9      Kronhjorts rapport

7 Vuxna och 9 kalvar är skjutna. 3 Hjortar och 4 hindar är fördelningen av de vuxna. Inventering sker om och när kronhjortsgruppen skickar ut ett sms.

10   Övriga frågor

Nicklas informerar och kom med en inbjudan om rävjakt den 4 mars där överskottet går till barncancerfonden. Frosterud1:15 kommer att ansöka och gå med i ÄSO Skagern med 370 hektar. Lars tog upp att vi måste se oss om efter en ny sekreterare. Helena Svensson har kommit in med en ansökan om att bilda en egen sektion.

11   Nästa möte

Styrelsemöte Tisdag den 16/5-2017 kl19 Klubbhuset.

Årsmöte Tisdag den 23/5-2017 kl19 i Folkets hus Bäckhammar

 

12   Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                           Justeringsman                              Ordförande

  Fredrik Jonsson                   Gunnar Gillbertsson                         Morgan Andersson

Förslag på ändring i stadgarna praragraf 10.4

Nuvarande   Paragraf 

4.Överskjutning ger avdrag på tilldelad kvot nästa år. Om något jaktlag fäller fler djur än det är tilldelat under planperioden, skall det sist fällda djuret i första hand erbjudas jaktlag som inte skjutit fullt om de vill ha det. AU skall bli informerat. Om inte något jaktlag vill ha djuret skall det av AU försäljas och dess värde tillfalla skötselområdets kassa. Djuret skall vara väl omhändertaget och i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med röda organ) samt levereras på av mottagaren angiven plats. Eventuell trofé tillfaller skötselområdet.  Vid ”felskjutning”, dvs. djur fälls som inte varit tillåtet med avseende på avskjutningsregler, tillfaller trofén skötselområdet.

Jaktledare skall rapportera och betala enligt av ÄSO/KSO- stämman/styrelsen fastställd form. Älg som försäljs bär kostnaden för älgavgiften och ev. veterinärkostnad. I händelse av kassering av älg som ska försäljas svarar skjutande lag för kostnaden.

Hantering av ”skadeälgar”

Betesskador på åker.

Detta avser perioden 16 augusti fram till älgjaktens början.

Hantering sker i samarbete mellan de som äger, brukar och jagar på berörd mark.

I första hand ska förebyggande åtgärder vidtas.

I händelse av betesskador ska bortdrivning och störning av älgarna tillgripas.

Om detta inte räcker kan berörda komma överens att inom ramen av för säsongen erhållen tilldelning från ÄSO fälla lämpligt antal djur. Djuren behålls av berörda på sätt de kommer överens om.

ÄSO:s AU meddelas innan älg fälls.

Betesskador på skog

Beslutas av styrelsen inför varje års älgjakt.

Det nya förlaget

4.Överskjutning/felskjutning ger avdrag på tilldelad kvot vid nästa tilldelning. Om något jaktlag fäller fler  eller fel djur än det är tilldelat under året, skall det sist fällda djuret i första hand erbjudas jaktlag som inte skjutit fullt om de vill ha det. AU skall informeras.

Om inte något jaktlag vill ha djuret skall djuret behållas av jaktlag som fällt djuret. AU skall i detta fall meddela vilken konsekvens som följer för det aktuella jaktlaget. Aktuella konsekvenser kan vara:

-       Avgift till ÄSO baserad på djurets vikt. ( 70 kr – 150 kr/kg)

-       Avgift till ÄSO baserad på antalet taggar. ( 0 kr/tagg – 1000 kr/tagg)

-       Avdrag på kommande tilldelning

-       Redovisning av aktuell händelse samt åtgärdsplan för att förebygga upprepning skall fedovisas inför AU.

AU fastställer val av konsekvens. Jaktledare skall rapportera och betala enligt AU fastställt pris.

Eventuella troféer från överskjuten eller felskjuten älg eller kronhjort tillfaller ÄSO.

Påskjutet djur där ett bomskott inte kan styrkas skall avräknas från tilldelning.

.

Hantering av ”skadeälgar”

Betesskador på åker.

Detta avser perioden 16 augusti fram till älgjaktens början.

Hantering sker i samarbete mellan de som äger, brukar och jagar på berörd mark.

I första hand ska förebyggande åtgärder vidtas.

I händelse av betesskador ska bortdrivning och störning av älgarna tillgripas.

Om detta inte räcker kan berörda komma överens att inom ramen av för säsongen erhållen tilldelning från ÄSO fälla lämpligt antal djur. Djuren behålls av berörda på sätt de kommer överens om.

ÄSO:s AU meddelas innan älg fälls.

Betesskador på skog

Beslutas av styrelsen inför varje års älgjakt.

Styrelsemöte 23/11-2016

Protokoll

 

Dag: Onsdag 2016 11 23

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson, Ulf Johansson, K-G Ström, Mikael Larsson Reine Karlsson, Gunnar Gillbertsson, Anders Gillbertsson, Marianne Svensson, Gunnar Ros, Roger Berg, Nicklas Ohlzon,  Anders Abrahamsson, Gustav Andersson.

 

 

1      Mötets öppnande

Av ordföranden Morgan Andersson.

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

3      Val av justeringsman

Nicklas Ohlzon

4      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

 

5      AU rapport

Au rapport gicks igenom om fel skjuten älg. Au kommer med ett förslag på att ändra paragraf                                                        10 punkt 4 i stadgarna till nästa årsstämma.

6      Fortsättning på älgjakten

Vi gick igenom vad som var skjutit det återstår i dagens läge 4 kalvar kvar på norra delen och 1 kalv kvar på södra delen.

 

7      Kronhjorts rapport

Alla kronhjortar är skjutna. En hind och en kalv finns kvar till skyddsjakt och dom släpps för jakt den 15/1 2017

8      Övriga frågor

Nicklas informerade om alla älgolyckor och det har ökat väldigt med älgolyckor. Morgan har haft kontakt med två som skulle kunna flyginventering, kostnad för flygplanet är 1500 kr per timme. Mötet beslutade att vi ska ha en flyginventering. Kursen om kötthantering kommer inte bli av pga att vi inte får något svar från kurshållaren.

9      Nästa möte

Måndag den 20/2-2017 kl 19 Bäckevi

10   Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                        Justeringsman                                 Ordförande

   Fredrik Jonsson                Nicklas Ohlzon                                    Morgan Andersson

 

Protokoll

Dag:   2016 09 27

Tid:    19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Fredrik Jonsson, Morgan Andersson, Ulf Johansson, Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Anders Gillbertsson, Marianne Svensson, Gunnar Ros, Roger Berg, Nicklas Ohlzon, Daniel Sjölund, Rune Falk , Björn Bäckman, Anders Abrahamsson, Jonas Jönsson, Gustav Andersson, Egon Wikström.

 

1      Mötets öppnanande

2      Av ordföranden Morgan Andersson.

 

3      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

 

4      Val av justeringsman

Gunnar Gillbertsson

 

 

5      Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

 

6      Älgjakt 2016/17

9 kalvar på norra delen och 4 vuxna o 5 kalvar på den södra delen. Avlysningsjakt på kalv på norra delen från den 1/12-16. Vi kollar efter att kunna göra en flyginventering alla får hjälpas åt om vi kan hitta någon som gör en flyginventering samt vad kostnaden är för detta.

7      Jakt på kronhjort 2016/17

3 Hindar och 9 kalvar är skjutna nu. Från älgjakten den 10/10-2016 är 3 stycken hjortar med max 10 taggar lovliga. 1 hind och 1 kalv är sparade för skyddsjakt, dessa släpps den 15/1-2017 för allmän jakt. Vi pratade om hur viktigt det är med inventeringen på kronhjorten. Thorbjörn kollar upp priset på en gasolkanon för att skrämma bort kronhjortarna ur spannmålen för att eventuellt köpa in en sådan som kan lånas vid behov av att skrämma bort hjortarna ur fälten när det inte är jakt eller full skjutit.

8      Övriga frågor

Kurs om besiktning av viltkött under november priset är inte framme än men Thorbjörn kollade om intresset finns. mer info kommer ut på hemsidan när det är klart vad det kostar.

Nicklas informerar om hur eftersök skall gå till eftersom det uppkommit flera klagomål.

9      Nästa möte

Onsdag den 23/11-16 kl 19

10   Mötets avslutande

Ordföraren avslutade mötet.

  Sekreterare                    Justeringsman                                     Ordförande

   Fredrik Jonsson           Gunnar Gillbertsson                             Morgan Andersson

Styrelsemöte 9/3-2016

Protokoll

 

Dag: Onsdag 2016 03 09

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

 

Närvarande:

Christian Sundby, Fredrik Jonsson, Ulf Johansson, Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Helena Svensson, Morgan Andersson, Gunnar Ros, Roger Berg, Egon Wickström, Andreas Jansson, Nicklas Ohlzon,

Johan Pollack, Lars Olsson, Daniel Sjölund,  Gustav Andersson

Frånvarande

Anders Jönsson, Tommy Sander, Erik Du Rietz , Göran Andersson, Micael Olsson,  Björn Bäckman.

 

1      Mötets öppnande

             Av ordföranden Christan Sundby

 

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

3      Val av justeringsman

 

Gunnar Ros

4      AU rapport

Angående Frosteruds älgkalv som dömdes ut. Protokollet gicks  igenom.

5       Älgjakts rapport

Alla lagen gick igenom vad som  hade skjutits. Råda och Årås hade även 4 trafikdöda vuxna älgar. Tilldelningen som skulle skjutas var 18 vuxna och 21 kalvar.  1 vuxen och 1 kalv blev inte skjutna. Genomgång av åldersbestämningen av de vuxna älgarna som blev skjutna. Helena Svensson ingår i älggruppen istället för Thorbjörn Ohlzon.

6      Kronhjorts rapport

3  hjortar,3  Hindar och 7  kalvar blev skjutna. Tilldelning var 6 vuxna och 8 kalvar. Thorbjörn gick igenom inventeringen av kronhjortarna under Januari 21-23. En inventering kommer komma under våren tid kommer senare.

7      Övriga frågor

Spillningsinventering på älg  ett nytt förslag om tätare provytor vilket medför en större arbetsinsatts som vi ska ta ett beslut om hur vi ska göra, beslutet blir att vi gör som det har varit eftersom vi vill ha kvar historiken som finns sedan flera år tillbaka. Spillningsinventeringen skall vara klar senast 25/4-2016. Vi pratar om att sätta en  minsta gräns för hur stor areal man måste ha för att kunna göra en egen sektion och ha en styrelseplats. Vi pratade om att paragraf 10.1 i stadgarna. Vi föreslår på årsstämman  att den ska strykas. Vi pratade om att vissa ringer och frågar sekreteraren och Thorbjörn en massa saker som inte ligger på deras bord . Det är viktigt att frågor tas genom jaktledarna och att man använder ett sunt förnuft.

8      Nästa möte

 

Måndag 16/5-2016 kl 19 styrelsemöte Bäckevi klubbhus.

Måndag  23/5-2016 kl 19 Årsmöte Folkes hus i Bäckhammar.

9      Mötets avslutande

 

Av ordföranden.

 

 

 

Sekreterare                                   Justeringsman                               Ordförande

Fredrik Jonsson                                 Gunnar Ros                                     Christian Sundby

Styrelsemöte 25/11-2015

Protokoll

 

Dag: Onsdag 2015 11 25

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Christian Sundby, Fredrik Jonsson, ,  Ulf Johansson, , Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Helena Svensson, Lars Olsson, Morgan Andersson, Gunnar Ros, Roger Berg, Egon Wickström, Anders Abrahamsson. Nicklas Ohlzon,

Johan Pollack

Frånvarande:

Anders Jönsson, Tommy Sander, Erik Du Rietz , Göran Andersson Micael Olsson, Björn Bäckman, Gustav Andersson, Daniel Sjölund

1      Mötets öppnande

       Av ordföranden Christan Sundby.

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

3      Val av justeringsman

Gunnar Gilbertsson

4      AU rapport

Fredrik gick igenom protokollet och informerade mötes innehåll. Styrelsen godkände beslutet

 

5      Fortsättning på älgjakten

Vi gick igenom avskjutningen  till dagens läge 12 vuxna och 16 kalvar som är skjutna, kvar på tilldelningen är 6 vuxna och 5 kalvar.

På kvällen den 4/12 rapporterar Thorbjörn ut hur många älgkalvar som är kvar till potten.

Viktigt att rapportering av skjuten pottkalv SKALL rapporteras på en gång. Mötet beslutade att de lag som har hondjur kvar att skjuta får byta ut och hondjur mot en liten tjur och den ska vara en liten knappt synbar tjur och jaktledarna måste ta sitt yttersta ansvar för detta.

6      Kronhjorts rapport

Från 1/1-2016 släpps de två kronhjortarna en hind och en kalv på hela området som får skjutas. Genomgång om kronhjorts obs.

7      Övriga frågor

Önskemål att överflödig information ej skall läggas ut på hemsidan.

8      Nästa möte

Onsdag 9/3-2016 kl 19  Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

9      Mötets avslutande

Av ordföranden.

 

 

 

Sekreterare                                   Justeringsman                               Ordförande

Fredrik Jonsson                              Gunnar Gilbertsson                          Christian Sundby

Styrelsemöte 21/9-2015

Protokoll

 

Dag: Måndag 2015 09 21

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

Närvarande:

Christian Sundby, Fredrik Jonsson, Björn Bäckman,  Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Helena Svensson, Lars Olsson, Morgan Andersson, Gustav Andersson, Gunnar Ros, Roger Berg, Egon Wickström, Anders Abrahamsson.

Frånvarande:

Micael Olsson, Erik Du Rietz ,Tommy Sander, Göran Gustavsson, Anders Jönsson, Nicklas Ohlzon, Johan Pollack

 

1      Mötets öppnande

Av ordföraren Christan Sundby

2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

3      Val av justeringsman

Rickard Andersson

4      Rapport från Älgsamråd 2015 09 07

Christan gick igenom protokollet och informerade mötes innehåll.

5      Planerad älgjakt 2015/16

Älg jakten börjar 12/10-2015 och slutar 29/2-2016.

Christan gick igenom årets PM. Thorbjörn Ohlzon ska skicka sms för skjutna pott kalvar så det går ut till vederbörande jaktledare. Förslag på ny älggrupp består av Roger Berg som är sammankallande, Thorbjörn Ohlzon, Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon. Vi gick igenom tilldelningen.

6      Jakt på kronhjort 2015/16

Kronhjorts gruppen är oförändrad med Rickard Andersson, Thorbjörn Ohlzon, Ulf Johansson. Från den 5/12-2015 är det avlysnings jakt på kvarvarande kronhjortar utan de 2 stycken som är utvalda till skyddsjakt (1 Vuxen och 1kalv).

7      Övriga frågor

Morgan tar upp varför sydöstra ska göra en utvärdering, det kom upp om att det är viktigt att jaktledarna säger vad deras jaktlag tycker och våga säga på mötena och inte när man kommer hem. Att AU skall titta på minimum av areal för en styrelsepost.

8      Nästa möte

25/11-2015 KL 19 Bäckevi Idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

9      Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Sekreterare                                    Justeringsman                               Ordförande

Fredrik Jonsson                             Rickard Andersson                         Christian Sundby

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen efter stämman 2015 05 26

 

1. Ordföranden hälsade styrelsen välkommen till det första styrelsemötet på det nya verksamhetsåret.
Till sekreterare för mötet valdes Georg Ros och som justeringsman Johan Pollack

2. Älgskötselplanen kommer att färdigställas av ”älggruppen” torsdag 12.00 på cafét i Åtorp. Körs därefter till Krontorp och lämnas till ordföranden för underskrift och vidarebefordran till ÄFO.
Planen skrivs ut på mall hämtad från länsstyrelsens hemsida 27/5.

3. Kronhjortsplanen enligt äldre mall. Skrivs under av ordföranden och markägare.

4. Vid diskussion om älgfördelningen framkom från markägarna i norr att det är tveksamt att skjuta fler tjurar i norr.
Finfördelning av vuxna älgar på förslag från älggruppen

5. Nästa möte 21/9 inför älgjakten. 19.00 Bäckevi. Christian pratar med Egon.

6. Styrelsen uppmanas leta sekreterare bland jaktlagens medlemmar.

7. Adm för SMS-gruppen skickas över till Torbjörn.

8. Kronhjortsgruppen skickar ut PM inför hjortjaktens början

9. Till AU valdes Christian Sundby, Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon och Gunnar Ros

 

 

Georg Ros                        Johan Pollack                                    Christian Sundby

Sekreterare                      justeringsman                                    ordförande

 

Styrelsemöte 6 november 2014 19.00, Bäckevi - uppföljningsmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skagerns älg- och kronhjortskötselområde den 6 november 2014 på Bäckevi. Tid 19.00 – 21.00.
Närvarande: Billinge - Rickard, Bjurvik – Reine, Frosterud – Andreas, Gren – ej repr.,  Hulta-Revsten – Torbjörn, Håkanbol – Gunnar, Håkanbol 2 – ej repr., Ingelsrud – ej repr., Jonsbol – Morgan, Krontorp – Johan, Långerud V – Lars, Långerud Ö – Johan, Prästgården – Göran, Rud – ej repr.,  Räverud – Daniel, S.Råda – Roger, Undersbol – Nicklas, Viken – Egon, Väglösa-Gjordsbol – Ulf, Årås – Gunnar,  Äng – ej repr., samt skötselområdets ordförande Christian och dess sekreterare Georg.

Ordföranden hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade det öppnat.

1. Att leda styrelsemötet valdes sittande ordförande och sekreterare.
2. Till justeringsman utsågs Torbjörn.
3. Som föredragningslista godkändes protokollet från Au-mötet den 29/10.
4. Protokollet från Au-mötet gicks igenom
5. Frosterudstjuren. Konstaterades att veterinär dömt ut djurkroppen med ledning av översända fotografier och telefonsamtal. Vid ett senare resonemang om antalet skjutna tjurar i området bifölls Frosteruds begäran om att få skjuta ett hondjur i stället för en tjur.

Beträffande intyg om att älg är otjänlig som människoföda kan styrelseledamot eller jaktledare från grannjaktlag utfärda ett sådant. Ta gärna ett par foton för att visa skador/skick.


6. Södra Råda-tjuren. Under jakten den 19 okt. sköts först en mindre tjur av hundföraren. I och med detta var antalet tilldelade tjurar fullskjutet. På grund av en missuppfattning hade jaktledaren fått uppfattningen att en stor tjur (mer än 10 taggar) fick skjutas utöver de tilldelade två tjurarna varför det meddelades på radio att endast tjur med mer än 10 taggar fick skjutas. Kort efter detta meddelande kom en stor tjur föjd av Årås-lagets hund till en passkytt och han sköt ett perfekt skott.
Årås-laget jagade på intilliggande mark och hade en tjur kvar på tilldelningen. Efter diverse samtal fram och tillbaks enades jaktledarna i S.Råda-laget och Årås-laget om att den senast fällda tjuren skulle tillfalla Årås-laget. I samband med hämtningen gjorde skytten anspråk på trofén (udda 14).
Det noteras att skytten inte gjort något fel !

Enligt skötselområdets stadgar skall i ett sådant här fall trofén tillfalla skötselområdet och försäljas.

Efter diskussion i styrelsen beslutades:
att ge i uppdrag till sekreteraren att för en symbolisk summa av 500:- kronor försälja trofén till skytten.

7. Rapporteringen på Viltdata är viktig och det påpekades vid diskussion i styrelsen att det är av väsentlig betydelse att rätta uppgifter matas in då de är aktuella.
Således daglig rapportering av älgobs och avskjutning. OBS! att en älgjaktdag utan obs också skall rapporteras.

8. Sammanställning av rapportering och avskjutning delades ut.
Några jaktlag har ännu inte börjat jaga.
Varierande tillgång
Få dubbelkalvekipage
Relativt gott om stora tjurar – många stångskador

9. Vargjakten!?
Vad kommer att hända i vinter?
Organisation – samling till möte när beslut kommer om ev. licensjakt.

10. SMS-grupp. Efter diverse inledande trassel fungerar gruppen och det är meningen att samtliga jaktledare skall vara med.
Observera att det kan vara olika sms-nummer beroende på vilket abonnemang man har.


Christian Sundby                        Torbjörn Ohlzon                         Georg Ros

Ordförande                                  just.man                                        sekreterare

                                                      -O-O-O-O-

Styrelsemöte 11 augusti 2014 18.00, Bäckevi

Närvarande: Christian Sundby, Georg Ros, Andreas Jansson, Johan Pollack, Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Torbjörn Ohlzon, Magnus Möll, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Lars Olsson, Jan Evertson, Laila Lund, Bo Hjulström, Egon Wickström, Göran Andersson, Johan Sundby

 1. Ordföranden hälsade välkommen och valdes att leda mötet
      Protokollet fördes av sekreteraren och som justeringsman att jämte ordföranden justera
      protokollet valdes Johan Pollack
 2. Val av  arbetsutskott
      Styrelsen beslutade att utse ett arbetsutskott om fyra personer bestående av
      ordförandenChristian Sundby, sekreteraren Georg Ros samt ledamöterna Nicklas Ohlzon
      och Morgan Andersson.
  Närmaste arbetsuppgifter blir att
     * ta fram nya skötselplaner för älg och kronvilt
     * ta fram förslag på ny lydelse av stadgarna enligt stämmans beslut
     * på stämmans uppdrag utreda frågan om betestrycksinventering
 3. Fastställa avskjutningsplan för årets älgjakt
  Förslaget har varit utsänt till jaktlagsföreträdarna. Viss justering av felaktigheter gjordes och
  en rättad version skall utsändas av sekreteraren.
  Fördelningen godkändes av styrelsen och fastställdes.

Avskjutningsregler, jaktledarförteckning mm utsändes under september . Uppföljningsmöte okt/nov
Ny skötselplan måste inlämnas till länsstyrelsen snarast.

 1. Fastställa regler för årets kronviltjakt
  Vid samtal med länsstyrelsens vilthandläggare Fredrik Wilde konstaterades att den av stämman förslagna avskjutningen av kronvilt i år vida överstiger den gällande planen, varför till dess att ny plan inlämnats och godkänts den gamla planen gäller och enligt denna är avskjutningen 2 kalvar och 2 spetshjortar. Kalvjakten börjar 16 augusti och spetshjortarna får skjutas från älgjaktens början. Som vanligt gäller avlysningsjakt varför sekreteraren skall meddelas varefter gruppSMS går ut till jaktledarna. Notering kommer även att ske på hemsidan!
  Kronhjortobs skall ske under tiden 16 aug- 30 sept och resultat meddelas sekreteraren genom SMS

Övriga frågor
Viktigt att det jaktlagsvisa registret över eftersökshundar och hundar med andra nyttiga färdigheter hålls uppdaterat.
Ett tips till jaktledarna angående gruppSMS : Bilda dina egna grupper t.ex jaktlaget, jobbet, familjen eller älgskötselområdet. Info hittar du på: https://www.smsgrupp.se/
Reviderad lista på jaktledare kommer att skickas ut med det snaraste!
 

Georg Ros                     Christian Sundby                        Johan Pollack
sekreterare                   0rdförande                                justeringsman

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid

Styrelsemöte 13 maj 2014 klockan 19.00  Bäckevi IP

Närvarande: Björn Bäckman, Lennart Karlsson, Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Torbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Lars Olsson, Morgan Andersson, Gunnar Ros, Laila Lund, Göran Andersson, Roger Berg, Egon Wickström, Anders Abrahamsson, Andreas Jansson, Christian Sundby, Georg Ros, Henrik Nyström (§1-10), Ulrika Henrysson (§11)

 

1. Ordföranden Cristian Sundby hälsade välkommen till styrelsemötet
2. Till justeringsman valdes Reine Karlsson
3. Ärendelistan godkändes med tillägg.
4. AU:s protokoll upplästes och lades till handlingarna
5. Bildspelet ”Älgstam i vargrevir” visades och kommenterades av Henrik Nyström.
6. Henrik Nyström redovisade spillningsinventeringen och kommenterade övriga styrdata för ny
    älgskötselplan.
7. Diskuterades nya skötselplaner för älg och kronvilt. Beslutades att man först skall sätta upp mål för
    kronviltets utveckling och att man därefter beslutar om älgskötselplanen.
8. Målet för kronviltstammen är att minska stammen till acceptabel nivå. Lokalt är grupperna ganska
     stora och skadorna på skog och gröda omfattande. Markägarna i de utsatta områdena uppskattar
     stammen till ca 60 vuxna djur och ca 35 kalvar. Man har nästan daglig kontakt med flockarna. Den
     organiserade kronhjortsobs som genomfördes i slutet av vintern motsäger inte den framförda
     uppfattningen om stammens storlek.
     Beslut: Styrelsen beslutar därför att en lämplig årlig avskjutning bör vara ca 20 kalvar och 6 hindar
     och 4 hjortar.
    De framkomna och beslutade uppgifterna arbetas in i en ny kronviltskötselplan som presenteras
    för årsstämman för att sedan översändas till länsstyrelsen.
    Förnyad kronhjortobs skall genomföras hösten/vintern 2014/15
9. Älgskötselplan.
    Olika alternativ vad gäller vinterstam år 0,1,2,3 samt predation mm diskuterades. Målet 10 älgar
    per 1000 ha i vinterstam kvarstår men försiktighet i avskjutningen bör råda.
    Laila föreslår oförändrad tilldelning i Södra Råda.
    Egon föreslår kortare jakttid t.ex okt-nov.
    Reine föreslår 1 älg/1000 ha.
    Morgan föreslår 2/1000 och Södra Råda oförändrat jämfört med fjolåret.
    Beslut: Styrelsen beslutar att i planen ha en årlig avskjutning på1,5 älg/1000 ha samt att S. Råda
    skall ha samma tilldelningsgrund som 2013/14.
    De beslutade tilldelningarna arbetas in i den nya skötselplanen  för älg som presenteras för
    årsstämman för att sedan översändas till länsstyrelsen.

 

10. Uppmaning till jaktlagen att i god tid före jaktens början skriftligen anmäla:
    a. jaktledare och biträdande jaktledare med uppgift om telefon och mailadress
    b. eventuellt särskilt utsedd jaktledare för kronviltsjakten med samma uppgifter

 

11. Ekonomi. Ulrika redogör för årets resultat samt balansräkning och eget kapital.
    Kassaberättelse redovisas på årsstämman.

 

12. Styrelsen beslutar att ansöka om bidrag till spillningsinventeringen. Ordf skickar in.

 

13. Döda älgar som påträffas och där inte dödsorsaken kan härledas till yttre skada skall snarast rapporteras till sekreteraren eller någon annan i arbetsutskottet.
Underkäken skärs ut från djuret och lämnas, efter kontakt, till Henrik Nyström för åldersbestämning Det är av vikt att dödsorsaken kan fastställas så att vi kan få klart för oss om någon okänd faktor är orsak till älgdöd i vårt område.

 

14. Älgsamråd (ÄFO) 28/5, Räntans Gård. Nicklas och Georg deltager.

 

15. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

 Georg Ros                                                                  Reine Karlsson                            

sekreterare                                                               justeringsman

Christian Sundby
ordförande

          Protokollet justerat 15/5

  xzzxxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxz

 

Uppfölningsmöte nov 2013:

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för skötselområdet den 7 november klockan 19.00 vid Bäckevi.
Närvarande: Christian Sundby, Johan Pollack, Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Rickard Andersson, Reine Karlsson, Bernt Andersson, Lars Olsson, Bo Hjulström, Gunnar Ros, Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon, Georg Ros.

Mötet avsåg uppföljning av älgjakten.

 • Till justeringsman valdes Gunnar Ros
 • Redovisning av älgobs. Sekreteraren redogjorde för redovisningen av älgobs och påpekade, efter fråga, vikten av att redovisningen sker på rätt sätt så att vi kan få en rättvisande bild av älgtillgången.
 • Rundfråga angående skjutna och redovisade älgar. Några jaktlag har skjutit sin tilldelning (Väglösa, Årås, Prästgården, Bjurvik) medan några inte kommit igång (eller inte redovisat)
 • Diskussion om könsfördelningen. Det konstaterades att ytterligare några hondjur skjutits men att det fortfarande är stor övervikt för skjutna tjurar.
 • Ordföranden konstaterade att om den fortsatta avskjutningen inriktas på flera hondjur borde vi hamna på en jämn fördelning varför några restriktioner inte behöver införas.
 • Avlysningsjakt på kalv. Efter diskussion beslutades införa avlysningsjakt på kalv från och med den 1 december 2013.
  Arbetsutskottet kan vid behov fatta beslut om att avbryta avlysningsjakten.
  Information om avlysningsjakten lämnas på hemsidan. Kontrollera läget innan jakt!
  Rapport om skjuten kalv lämnas på viltdata på vanligt sätt.
  Avlysningsjakten gäller samtliga jaktlag, även de som inte haft kalv i ordinarie tilldelning.
 • Kronviltsjakten redovisades och det konstaterades att denna avlysningsjakt fungerat utmärkt. Styrelsen återkommer med ”kronobsdag” under våren som underlag för reviderad kronhjortskötselplan.
 • Små kalvar/moderlösa kalvar. Styrelsen beslutade efter diskussion att
  frisk älg tas om hand av jaktlaget och fällavgift betalas i vanlig ordning. Sjuk älg kasseras.
  Detta beslut gäller även framtida frågor om små kalvar.
 • Vildsvin sprider sig i området. Styrelsen rekommenderar jaktlagen att skjuta gris i samband med älgjakt.
 • Frosterudslaget närmar sig skötselområdet och kan hälsas välkomna efter ansökan.

  vid datorn:                                                 justeras:                                        ordförande:

Georg Ros                                                 Gunnar Ros

 

ÄLG PM 2013

Regler beslutade på styrelsemöte 19 september 2013-09-24

Tillåtet vilt:

 • Jakttid 14 oktober – 28 februari. Februari endast kalv
 • Tjur  1-4 taggar samt 10 taggar eller mer
 • Ingen restriktion på singelkalv
 • Jämn könsfördelning vid avskjutning av vuxna djur, stäm av med grannjaktlagen.
 • För att få en högre medelålder, skjut unga djur
 • Daglig rapportering via Viltdata – älgobs och avskjutning

                                                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte med Skagerns ÄSO/KSO, torsdag 19 sept. 2013 klockan 19.00, Bäckevi IP, Bäckhammar
Närvarande:  Björn Bäckman, Johan Pollack, Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Torbjörn Olzon, Reine Karlsson, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Lars Olsson, Gunnar Ros, Laila Lund, Göran Andersson, Roger Berg, Jan Evertson, Christian Sundby, Georg Ros

 

Ärendelista:

 

1. Ordföranden hälsar välkommen

 

2. Val av justeringsman. Daniel Sjölund utses.

 

3. Arbetsutskottets protokoll, upplästes och lades till handlingarna.

 

4. Anmälan om avlivad älgkalv. Protokoll från telefonmöte upplästes och lades till handlingarna.

 

5. Kronkalvsjakten. Två kalvar skjutna, Äng och Räverud. I bägge fallen hindkalv.

 

6. Årets älgjakt

 

Jakttid
vuxen 20131014-20140131 kalv       20131014-20140228
Älgskötselområdets jakttid fastställdes.
Tilldelning
Enligt älgskötselplanen.
Fördelningen på jaktlagen är utförd enligt tidigare modell och utsänd till jaktlagen.
Tilldelningen finns även redovisad på hemsidan.
Fastställdes av styrelsen

 

Fällavgifter

 

Vuxen 400:-   Kalv     100:-
Inbetalas senast vid jakttidens slut till Älgskötselområdet (plusgiro 656729-1)

 

Avskjutningsregler

 

Beslut: Tillåtna tjurar: 1-4 taggar samt 10 taggar och uppåt. Fredade är således 5- 8 taggar
Inrikta avskjutningen på yngre djur. Målet är att höja medelåldern.

 

Samverkan

 

Grunden är Naturvårdsverkets anvisning med tillåten avvikelse på 10% i förhållande till plan.
Samverkan mellan jaktlagen för att åstadkomma en könsmässigt jämnare avskjutning.
Avstämning skall ske vid uppföljningsmöte i november.

 

Rapportering av fälld älg

 

*Skall enligt Naturvårdsverket ske inom 14 dagar. Inom vårt ÄSO väger och rapporterar vi alla älgar.
*Jaktlagsrapportör lägger dagligen in rapport om skjuten älg i Viltdata. Dagligen!

 

Älg-OBS

 

Görs för de 7 första jaktdagarna under de 30 första dagarna i jaktperioden.
Rapporteringen görs i Viltdata, dagligen! Hjälpblankett utdelades.
Behörighet till Viltdata. De jaktlagsrapportörer som saknar behörighet kontaktar sekreteraren, 0727033833
Åldersbestämning
Kompletta underkäkar, dvs bägge underkäkshalvorna och framtänder från vuxna älgar sparas och rengörs. Märks upp och lufttorkas.
Efter jaktens slut på vuxna älgar genomförs en utbildningsaktivitet där vi tillsammans med Gillis Persson. Gullspång går igenom samtliga käkar och fastställer ålder. Tid och plats meddelas senare.
Rovdjursobs
Dokumentera rovdjursobservationer! Synobs, spår, spillning!

 

7. Kronviltsjakten

 

Det är oerhört viktigt för kommande revidering av skötselplanen att vi har ett bättre underlag om stammens numerär och lokalisering. Ser ni kronvilt så rapportera när och var och vilka via sms till sekreteraren (0727033833)

 

8. Älgtilldelning

 

För de allra flesta av jaktlagen är det inga problem med att få jaga älg varje år. Emellertid kan de små jaktlagen råka ut för att kanske ett år få både vuxen och kalv i tilldelning medan de följande år inte blir någon alls. För att öka möjligheten att få jaga älg varje år kan man tänka sig möjligheten att (före jakten) ett lag avstår från en av sina tilldelade älgar ett år och sparar sin kvot till kommande år. Man åstadkommer då en ”fasförskjutning” mellan vuxna och kalvar för just det jaktlaget. Någon garanti över tid kan ju inte lämnas då förändringar i älgskötselplanen kan innebära att det totalt skall skjutas färre älgar. (Georg Ros)
Styrelsen beslutar ta till sig förslaget för att återkomma till beslut vid senare tillfälle.

 

9. Uppföljningsmöte

 

Ett uppföljningsmöte bör genomföras i november då avskjutningsläget kan redovisas och beslut tas om eventuella restriktioner vad gäller könsfördelning.
Vidare skall diskuteras huruvida avlysningsjakt på kalv skall införas och från vilket datum detta skall ske.
Uppföljningsmöte den 7 november. Plats: Bäckevi IP, 19.00.

 

10. Hemsidan

 

En hemsida för ÄSO/KSO har lagts upp av sekreteraren. Hyra för hemsidan är för närvarande 795:- per år. Hemsidans adress är www.skagernalg.se 
Styrelsen beslutar att stå för abonnemangskostnaden för hemsidan.
11. Övriga frågor
En aktuell lista med tilldelning och jaktledare/mobilnummer skall distribueras.

 

12. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

 

Vid protokollet                                                                                                                   Justeras

 

 

 

Georg Ros                                                                  Christian Sundby                        Daniel Sjölundeorg Ros
sekrt           Justeras

 

ning och jaktledare/mobilnummer skall distribueras.re tillfälle.
sekr                                                                              ordf                                                 justeringsman

 

 

                        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Kallelse till Styrelsemöte med Skagerns ÄSO/KSO, torsdag 19 sept. 2013 klockan 19.00, Bäckevi IP, Bäckhammar

Ärendelista:

Jakttid

vuxen 20131014-20140131
kalv       20131014-20140228

Tilldelning

Enligt älgskötselplanen.

Fördelningen på jaktlagen är utförd enligt tidigare modell och utsänd till jaktlagen.
Tilldelningen finns även redovisad på hemsidan.

Fällavgifter

 Vuxen 400:-

Kalv     100:-
Inbetalas senast vid jakttidens slut till Älgskötselområdet (plusgiro 656729-1)

 Avskjutningsregler, förslag

 Tillåtna tjurar: 1-4 taggar samt 9 taggar och uppåt. Fredade är således 5- 8 taggar

Inrikta avskjutningen på yngre djur. Målet är att höja medelåldern.

Samverkan

Grunden är Naturvårdsverkets anvisning med tillåten avvikelse på 10% i förhållande till plan.

Samverkan mellan jaktlagen för att åstadkomma en könsmässigt jämnare avskjutning.
Avstämning skall ske vid uppföljningsmöte i slutet av november.

Rapportering av fälld älg

*Skall enligt Naturvårdsverket ske inom 14 dagar. Inom vårt ÄSO väger och rapporterar vi alla älgar.

*Jaktlagsrapportör lägger dagligen in rapport om skjuten älg i Viltdata. Dagligen!
 *Inom 14 dagar loggar ÄSO-administratören (sekreteraren)  in på Viltdata och rapporterar fällda älgar till Länsstyrelsen, vilket upprepas var 14:e dag tills jaktperioden är slut. Efter jakttidens slut slutrapporterar ÄSO-adm(sekr) till Länsstyrelsens Älgportal.

Älg-OBS

Görs för de 7 första jaktdagarna under de 30 första dagarna i jaktperioden.

Rapporteringen görs i Viltdata, dagligen!

Behörighet till Viltdata

De jaktlagsrapportörer som saknar behörighet kontaktar sekreteraren, 0727033833

Åldersbestämning

Kompletta underkäkar, dvs bägge underkäkshalvorna och framtänder sparas och rengörs. Märks upp och lufttorkas.

Efter jaktens slut på vuxna älgar genomförs en utbildningsaktivitet där vi tillsammans med Gillis Persson. Gullspång går igenom samtliga käkar och fastställer ålder. Tid och plats meddelas senare.

Rovdjursobs

Dokumentera rovdjursobservationer! Synobs, spår, spillning!

Kronviltsjakten

Det är oerhört viktigt för kommande revidering av skötselplanen att vi har ett bättre underlag om stammens numerär och lokalisering. Ser ni kronvilt så rapportera när och var och vilka via sms till sekreteraren (0727033833)

Älgtilldelning

För de allra flesta av jaktlagen är det inga problem med att få jaga älg varje år. Emellertid kan de små jaktlagen råka ut för att kanske ett år få både vuxen och kalv i tilldelning medan de följande år inte blir någon alls. För att öka möjligheten att få jaga älg varje år kan man tänka sig möjligheten att (före jakten) ett lag avstår från en av sina tilldelade älgar ett år och sparar sin kvot till kommande år. Man åstadkommer då en ”fasförskjutning” mellan vuxna och kalvar för just det jaktlaget. Någon garanti över tid kan ju inte lämnas då förändringar i älgskötselplanen kan innebära att det totalt skall skjutas färre älgar. (Georg Ros)

Uppföljningsmöte

Ett uppföljningsmöte bör genomföras i slutet av november då avskjutningsläget kan redovisas och beslut tas om eventuella restriktioner vad gäller könsfördelning.

Vidare skall diskuteras huruvida avlysningsjakt på kalv skall införas från trettonhelgen (6 januari)
Regler för avlysningsjakt!

Hemsidan

Övriga frågor

På uppdrag av ordföranden

Georg Ros
sekreterare

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Protokoll fört vid
Styrelsemöte  17 juni 2013 klockan 1900
Bäckevi, Bäckhammar

Närvarande: Christian Sundby, Reine Karlsson, Gunnar Gilbertsson, Lars Olsson, Bernt Andersson, Laila Lundh, Georg Ros, Magnus Andersson

Dagordning

1.Mötets öppnande; ordföranden Christian Sundby hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.Val av justeringsman; Laila Lundh utsågs till justeringsman.

3.Föregående mötes protokoll, upplästes och lades till handlingarna

4.Konstituering. Konstaterades att ordförande, kassör och sekreterare utsetts av årsmötet.
    Under punkten Övrigt nedan utsåg styrelsen Lars Olsson till vice ordförande.

 5.Val av arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter. Sjävskriven ordförande är Christian Sundby; sekreteraren Georg Ros, Morgan Andersson, Nicklas Olzon samt Erik du Rietz valdes

6.Uppdrag till AU/fördelning av arbetsuppgifter

-          Älgtilldelning sköts av sekreteraren. Inköp av pdfkonverteringstjänst för att konvertera tidigare pdf-dokument till skrivbara word- och exceldokument.

-          Inventeringar; varje jaktlag skickar in älgobs, spillningsinv i april, älgsnurra?

-          Åldersbestämning;  varje sekt/jaktlag sparar käkarna, kurs efter jakten, Henrik eller Gillis?

-          Informationsspridning; sektioner/jaktlag skickar information om rovdjursförekomst och annat av betydelse för jakten till sekreteraren som vidarebefordrar.

7.Hemsida; Henrik fortsätter undehålla hemsidan där viktig info från ÄSO/KSO kan läggas upp

8.Tekniska hjälpmedel;  köp av pdf konverteraretjänst

9.Skötselplan Kron, revidering; Godtas och skall skickas in.

10.övrigt;  

   -  kallelse till styrelsemöte senast 14 dagar innan

   -  till vice ordförande utser styrelsen: Lars Olsson

   -  avlysningsjakt bör starta tidigare under säsongen. Tas upp på nästa styrelsemöte.

 - Revsten och Hulta går samman och får gemensam tilldelning. En sektionsledare: Torbjörn Olzon. Bernt Andersson suppleant. - Långerud östra, hjorthägn borttaget. Älgarealen utökas med denna areal.
11.Nästa styrelsemöte; avskjutning och regler för jakten mm. 19/9 klockan 19.00, Bäckevi

12.Mötets avslutande; ordföranden förklarade mötet avslutat
Vid protokollet Justeras
Georg Ros Laila Lundh

 

Förslag till revidering av "Bestämmelser för Skagerns älg - och kronviltskötselområde" finns under fliken

"Bestämmelser för ÄSO"

 

20150304 Protokoll från Styrelsemöte

 

Styrelsemöte Skagern ÄSO/KSO  4/3 2015 klockan 19.00 – 21.00

 Närvarande: KG Storm, Ulf Johansson, Daniel Sjölund, Torbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Gilbertsson, Lars Olsson, Erik Du Rietz, Mats Du Rietz, Morgan Andersson, Gunnar Ros, Laila Lund, Göran Andersson, Roger Berg, Egon Wickström, Anders Abrahamsson, Micael Olsson, Christian Sundby, Georg Ros.

  Ärendelista:

 1)val av justeringsman

                       Nicklas Ohlzon

 2)Jaktresultat årets älg- och kronviltsjakt

                       Redovisning av sekreteraren utifrån Viltdata. Kronviltjakten har redovisats till länsstyrelsen. Älgjakten är slutanmäld på viltdata.

 3)erfarenheter av jakten

                       För stort uttag av produktiva djur. Borde skjuta fler ”fjolingar”. Finns mera kalvar att skjuta. Norra delen väldigt få kalvar. I söder många dubbelkalvekipage. I öster brist på kalv.

 4)åldersbestämningen

                       Vad är produktiv ålder? Vi har skjutit många älgar i produktiv ålder.

                       Hur skall vi göra för att skjuta rätt djur åldersmässigt?

 5)Inför ny skötselplan älg, utse arbetsgrupp

                       Hur många i gruppen. Viktigt att alla fakta kommer fram

                       Erik, Morgan, Nicklas, Roger

                       Ta fram förslag på ny skötselplan älg till styrelsemötet i maj

                      Sekreteraren skickar ut kopior på gamla planen till gruppen

 6)Inför ny skötselplan kronvilt, utse arbetsgrupp

                       Rickard, Torbjörn, Ulf

                       Ta fram förslag till styrelsemötet i maj

                       Redovisning jaktlagsvis hur många hjortar som finns i respektive område. Hellre älg än hjort eller tvärsom. Med undantag av skadorna ett trevligt vilt som kan ersätta älgen om älgstammen går ner. Om 10-11          älgar i vinterstam – inte fler hjortar än nu!

                       Sektionera avskjutningen.

                       Sekreteraren skickar ut kopior på gamla planen till gruppen

 7)Spillningsinventeringen

                       Genomförs enligt tidigare modell. Kallelse kommer.                 

 8)Tillkommande jaktlag. justering av arealer inom ÄSO/KSO

                       Östra Eketorp hälsas välkommen.

 9)Datum för årsstämma.

                       Fastställs till den 26 maj. 19.00. Kallelse via annonser och hemsida genom sekreterarens försorg.

 10)Datum för nytt styrelsemöte , efter spillningsinventeringen men minst 14 dagar före årsstämman.

                       11 maj 1900 Bäckevi

 11)Revidering av "Bestämmelser för..." i enlighet med det uppdrag styrelsen fick av årsstämman 2014

                       Synpunkter kom fram på att styrelsen bör bestå av en representant per jaktlag.  

                       Bordlades. Synpunkter till sekreteraren inför nästa styrelsemöte.

 12)Övriga frågor

                       Rapport om varg vid Röreholm.

                       Vildsvin skjutna Frosterud

                       Varg fångad på åtelkamera (Hulta)

                       Varg attackerade kalv på Östra Eketorp

 

Konto för inbetalning av årets avgifter:

 

                      Jaktlagen: 65 67 29-1     (EJ VSOVVO!- endast övriga jaktlag!)                             

                       Viltvårdsområdet: 40 41 465-8

 

Fällavgift för älg.För älg som fälls under jaktåret 2014/2015 är fällavgiften för: Vuxet djur: 300 kr  Kalv: 100 kr (Länsstyrelsen i Värmland)

 13)Sammanträdet avslutas

 Georg Ros                             Nicklas Ohlzon                   Christian Sundby

 

 Sekreterare                          justeringsman                      ordförande