Välkommen till ÄSO:s hemsida

Skagerns Älg- och
Kronhjortsskötselområde
Protokoll Årsstämma 2023-2024
Dag: 2024-05-07
Tid: 18.00
Plats: Bäckhammar Folkets Hus.
1 Till ordförande för stämman valdes Morgan Andersson.
Till sekreterare valdes Jonas Jönsson.
Till justeringsmän valdes
Gunnar Ros
Johan Sundby
2 Justering röstlängd.
Justering av röstlängd Långerud Västra lämnar Äso Skagern 1260 ha lövergår
till Visnum-kil.
3 Godkännande av kallelse till mötet.
Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.
Årsstämman förklarade kallelsen skett i laga ordning och
godkände denna.
4 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2023-24.
Ordförande föredrog verksamhetsberättelserna för stämman.
Stämman beslutade att godkänna ovanstående berättelser samt ekonomiska
rapporter.
6 Revisionsberättelse 2023-24.
Revisor Johnny Karlsson föredrog revisionsberättelser.
Stämman beslutade att godkänna dessa.
7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
Stämman fastställde resultat och balansräkning.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåren året 2023-24.
9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.
Ordförande Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern
På 1 år.
Skagerns Älg- och
Kronhjortsskötselområde
10 Val av revisorer och suppleant.
Revisor Jenny Ros valdes på 1 år.
Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år
11 Val av valberedningen.
Stämman valde följande
Vakant väljs på styrelsemöte i September.
Roger Berg omval
Bo Hjulström omval
12 Rätt att teckna föreningens firma.
Föreningens ordförande sam Kassör tecknar föreningens firma var för sig
13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.
Långerud Västra lämnar över går till Visnum 1260 ha.
Långerud Östra lämnar 60 ha till Långerud Västra.
14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.
Älg skötselplanen lämnas utan revidering
2 vuxna 9 kalvar avskjuts under 24-25
Kron tilldelning
7 vuxna 10 Kalvar
Per år under plan tiden 2024-27
Styrelsen för slag till stadge ändringar enligt redovisad förslag godkändes
15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2024-25.
Älg
Styrelsens förslag till avskjutning 2024-25
2 vuxna djur
9 kalvar
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.
Kronhjort
Styrelsens förslag till avskjutning 2024-25
7 Vuxna djur
10 Kalvar
Avskjutning enligt Pm från kronhjortsgruppen.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.
16 Förslag till budget 2024-25.
Oförändrad mot tidigare år
Skagerns Älg- och
Kronhjortsskötselområde
17 Beslut om avgifter.
Stämman beslutade att inga avgifter utdebiteras för verksamhetsåret 2024-25.
18 Övriga frågor.
Johnny Karlsson avtackades som revisor
Lars Olsson avtackades i Valberedningen samt sitt styrelseuppdrag.
19 Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet .

 

 

Kallelse Årsstämma 2024 Äso Skagern

Plats Folketshus Bäckhammar
Kl 1800
Datum 240507

 

Kallelse  styrelsemöte 


Dagordning styrelsemöte 


Dag: 2024-05-02

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats
1 Mötets öppnade


2 Förslag till dagordning


3 Val av justeringsman


4 Föregående protokoll


5 Älgjakten 2023/24.


6 Kronhjortsjakten 2023/24.


7 Årsstämman 2024.


8 Övriga frågor


9 Nästa möte


10 Mötets avslutande

 

 

Kallelse utökat styrelsemöte samt samrådsmöte


Dagordning styrelsemöte och samrådsmöte


Dag: 2024-03-04

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats
1 Mötets öppnade


2 Förslag till dagordning


3 Val av justeringsman


4 Föregående protokoll


5 Älgjakten 2023/24.


6 Kronhjortsjakten 2023/24.


7 Samråd angående älgskötselplan.


8 Övriga frågor


9 Nästa möte


10 Mötets avslutande

 

 

Kallelse Styrelsemöte 


Dagordning Styrelsemöte

 

Dag: 2023-10-30

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi idrottsplats

 

 

 

 • Mötets öppnade

 

 • Förslag till dagordning

 

 • Val av justeringsman

 

 • Föregående protokoll

 

 • Älg jakt 2023-24.

 

 • Kronhjortsjakten 2023/24.

 

 • Övriga frågor

 

 • Nästa möte

 

 • Mötets avslutande

 

 

Kallelse Styrelsemöte och samrådsmöte


Dagordning Styrelsemöte och samrådsmöte

 

Dag: 2023-09-12

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi idrottsplats

 

 

 

 • Mötets öppnade

 

 • Förslag till dagordning

 

 • Val av justeringsman

 

 • Föregående protokoll

 

 • Älg jakt 2023-24.

 

 • Kronhjortsjakten 2023/24.

 

 • Övriga frågor

 

 • Nästa möte

 

 • Mötets avslutande

 

Protokoll Årsstämma 2022-2023

 

Dag: 2023-05-09

Plats:Bäckhammar Folkets Hus.

 

 • Till ordförande för stämman valdes Morgan Andersson.

 

Till sekreterare valdes Jonas Jönsson.

 

Till justeringsmän valdes

Johan Sundby

Gunnar Ros

 

 • Justering röstlängd.

 

Ingen justering av röstlängd förelåg i år.

 

 • Godkännande av kallelse till mötet.

 

Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.

Årsstämman förklarade kallelsen skett i laga ordning och

godkände denna.

 

 • Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes.

 

 • Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2022-2023.

 

Ordförande föredrog verksamhetsberättelserna för stämman. Vargjakt har bedrivits tillsammans med övriga Äso totalt fälldes 6 st vargar.

Stämman beslutade att godkänna ovanstående berättelser samt ekonomiska

rapporter.

 

 • Revisionsberättelse 2022-2023.

 

Ordförande föredrog revisionsberättelser.

Stämman beslutade att godkänna denna.

 

 • Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

 

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

 

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren åren 2022-2023.

 

 • Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

 

Ordförande Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern

På 1 år.

 

 

 • Val av revisorer och suppleant.

 

Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.

Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år

 

 • Val av valberedningen.

 

Stämman valde följande

Lars Olsson omvaldes på 1 år. (Sammankallande)

Roger Berg omvaldes på 1 år.

Bo Hjulström valdes på 1 år

 

 • Rätt att teckna föreningens firma.

 

Föreningens ordförande samt Kassör tecknar föreningens firma var för sig

 

 • Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

 

Prästgården har lämnat Äso Skagern totalt utgår  335 Ha.

 

 • Fråga om älg respektive kronhjortsskötselplaner.

 

Stämman beslutade att godkänna framtagen skötselplan

På Hjort planen återstår 1 år.

 

 • Beslut om antal älg och kronhjortar som återstår kall fällas 2023/2024.

 

Älg

Styrelsens förslag till avskjutning 2023-24

Jakten kommer att ske som avlysningsjakt från 8 oktber

5 Tjurar.

10 kalvar.

Fördelning samt regler för jakten kommer i ett pm under augusti månad.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

 

Kronhjort

Styrelsens förslag till avskjutning 2023-24

 

5 hjortar 5 hindar samt 3 hindar som kvarstår ifrån fjolårets avskjutning.

15 Kalvar.

 

Avskjutning skall ske enligt enligt Pm från kronhjortsgruppen som utskickas    före jakten i augusti.

 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

 

 

 • Förslag till budget 2022/2023.

 

Stämman beslutade att inga avgifter behövdes utdebiteras för verksamhetsåret 2023/24 eftersom kassan är stark.

 

 

 • Beslut om avgifter.

 

           Stämman beslutade att inga avgifter utdebiteras för verksamhetsåret 2023.

 

 

 • Övriga frågor.

 

 

 • Mötets avslutande.

 

 

 

 

 

 

 

Vid Protokollet

 

 

Jonas Jönsson

 

 

 

 

Justeras

 

 

Gunnar Ros                                                                                          Johan Sundby.

 

 

Kallelse Årsstämma 2023


Dagordning Årsstämma 2023

 

Dag: 2023-05-09

Tid:  18.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

 

 • Val av ordförande.

Val av sekreterare.

Val av justeringsmän 2 st.

 

 • Justering röstlängd.

 

 • Godkännande av kallelse till mötet.

 

 • Fastställande av dagordning.

 

 • Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2022/2023.

 

 • Revisionsberättelse 2022/2023.

 

 • Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

 

 • Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

 

 • Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

 

 • Val av revisorer och suppleant.

 

 • Val av valberedningen.

 

 • Rätt att teckna föreningens firma.

 

 • Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

 

 • Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

 

 • Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2023/2024.

 

 • Förslag till stadgeändringar.

 

 • Förslag till budget 2023/2024.

 

 • Beslut om avgifter.

 

 • Övriga frågor.

 

  • Mötets avslutande.

 

1. aug, 2020

7. jun, 2020

10. maj, 2020

6. maj, 2020

4. feb, 2020

9. jan, 2020

9. jan, 2020

30. nov, 2019

7. nov, 2019

8. okt, 2019

8. okt, 2019

12. sep, 2019

26. aug, 2019

4. aug, 2019

4. aug, 2019

Kronhjortsjakt

Tilldelning.
7 st hjort.
8 st hind.
20 st kalvar.

Avskjutning vuxna.
1 st per på börjat 1000 hektar i sektion/lag
Avskjutning SKALL vara 50/50.
En viktig sak i detta, är att man tänker på vad som sköts året innan i berörd sektion/lag.
Detta för att 50/50 principen ska fungera, tex sköts det en hjort förra året så ska ni börja med en hind detta år och vice versa.
Detta gäller fram till 1 dec
Därefter gäller fri avskjutning på kvarvarande djur.

Avskjutning kalvar.
1 st per påbörjat 500 hektar i sektion/ lag.
Detta gäller fram till 12/10
Därefter fri avskjutning på kvarvarande djur.

2020-08-16 - 31/1 2021
Hind o kalv lovligt.

2020-10-12 - 31/1 2021
Hjort, hind o kalv lovligt.

Hjortar från 0-10 TAGGAR lovligt.

Fällt vilt rapporteras i första hand genom berörd sektions/lags jaktledare till sms-gruppen.
I andra hand till Torbjörn Olsson genom sms vad som är skjutet.

God jaktlycka����

Styrelsemöte 2020-05-21

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-05-21
Plats: Runnebol.
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson
Gunnar Ros Rickard Andersson
Nicklas Ohlzon Johan Sundby
Torbjörn Ohlzon

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade en majoritet av Au gruppen samt kron och älg gruppen välkomna.
På grund av rådande Covi -19 Pandemi kallades styrelsen med ett minimumantal deltagare.
År stämman är för närvarande inställd tills det ges nya riktlinjer för att anordna denna.

2. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman
Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.
4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Ordförande informerar.
Älgjakten 2019/2020
I samband med styrelsemötet 2020-02-12 beslutades att älgjakten skulle avslutas.
Där efter fällde jaktlag Håkanbol 1 1st älgkalv.
Sammanträdande styrelses uppfattning är att detta skall ses som en felskjutning och att fälld kalv skall ersättas till Äso med marknadsmässigt pris (60 kr /kg slaktvikt).
Styrelsen vill också understryka vikten med att varje styrelsemedlem som representerar sitt jaktlag noggrant tar del av förda diskussioner samt beslut som tas på styrelsemöten detta för att undvika ytterligare felavskjutningar i framtiden.6. Älg tilldelning 2020/2021
Tot :39 älgar utdelas enligt älgskötselplan
Tjurar: 8 st
Hondjur: 8 st
Kalv: 23 st
Tilldelning jaktlag sker från älggruppen efter fördelningstal.

7. Kronhjorts tilldelning 2020/2021
Tilldelning 15vuxna
Tilldelning 20 kalvar
7 hjortar 8 hindar.
Max 10 taggar tillåten lika tidigare
Avskjutning hind och kalv startar 16 augusti.
Pm gällande kronjakt kommer i separat utskick före jaktstart.

8. Övriga frågor
Ny Kassör
Valberedningen ges till uppdrag att söka en ny kassör inför nästa år.

Nytt jaktlag
Fastigheterna Udderud, samt Ingelsrud sammanslås till ett jaktlag Udderud,
total areal 496 ha.(Gäller from 2020-07-01)

9. Nästa möte
Sker efter separat kallelse på grund av Covi-19 Pandemi

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman
Gunnar Ros

Corona

Hejsan alla markägare och jaktkamrater inom Äso-Skagern

Under rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in/ skjuta fram 2020 årsstämma för vårt älg/kronskötselområde.
Troligtvis får vi köra 2st stämmor 2021.
Revisorn har gått igenom räkenskaperna och allt ser bra ut anser han.
Spillningsinventeringen är utförd och resultatet blev 8st/1000ha.
Har varit i kontakt med Länsstyrelsen och det är ok att fortsätta med föregående års skötselplan.
Fördelningen av älgar kommer som vanligt att ske med gällande plus-minus statistik.
Kronhjortstilldelning/ avskjutning kommer också under sommaren.
Sprid nu detta inom respektive jaktlag till både jägare samt markägare.

Ta väl hand om er och håll avstånd

Med vänlig hälsning,

Morgan Andersson
ordf.äso Skagern

Inställt pga CORONA

Styrelsemötet 20/5
Äso-stämman 27/5

Är inställda på grund av rådande Coronapandemi.
Återkommer senare på hemsidan samt till samtliga jaktlagansvariga med mer information om hur vi går vidare.

Styrelsemöte

Dagordning

Dag: 2020-02-12
Tid: 19.00
Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar
1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten redovisning 2019/2020.

6 Kronhjortsjakten redovisning 2019/2020.

7 Spillningsinventering 2020.

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

Protokoll från AU-möte 20200106

Protokoll från AU-möte 20200106

Deltagare:
Morgan Andersson, Anders Abrahamsson, Nicklas Ohlzon, Rickard Andersson och Gunnar Ros.
Ärende:
ÄSO Skagerns avvikelse från skötselplan gällande höstens älgjakt.
Bakgrund:
ÄSO årsstämma den 28 maj 2019 fattade beslut om en skötselplan som bland annat innebar en avskjutning av 29 älgkalvar. Skötselplanen har godkänts av länsstyrelsen som medger en avvikelse på 10 % upp eller ner.
ÄSO årsstämma fattade vidare ett beslut om att avlysningsjakt på kalv skulle avslutas 2019-12-31.
Avskjutningsresultatet vid avlysningsjaktensslut innebar att 6 kalvar återstod vilket innebär en avvikelse större än 10 %.
AU diskussion:
Diskussionen fördes om hur vi kunde hantera problemet och hur stort det var. Johan Stedt konsulterades hur ÄFO och länsstyrelsen kunde tänkas reagera på om vi justerade i något av årsstämmans beslut. Ny skötselplan som anpassats till aktuellt avskjutningsläge bedöms som orealistiskt. Ändring av sluttidpunkt för avlysningsjakt på älgkalv är möjligt och få full acceptans av ÄFO enligt Johan Stedt. Alternativet att inte göra någonting innebär att ÄSO tvingas förklara för länsstyrelsen varför avskjutningsmålet inte uppnåtts. Dessutom skulle en förklaring avkrävas varför vi beslutat om avslut av kalvjakten redan vid årsskiftet.
AU beslut:
AU beslutar att avlysningsjakt på älgkalv återupptas med avslut senast siste februari 2020.
Anta kalvar som får fällas är 4
Regler för återupptagen avlysningsjakt är desamma som gällde före årsskiftet, det är bara datumet för avslutad jakt som är nytt. De lag som skjutit pottkalv i December är alltså med redan i avräkningen.

VID FRÅGOR, FUNDERINGAR ring ordförande.


Antecknat av: Justeras:


Gunnar Ros Morgan Andersson

Avlysningsjakt på ÄLGKALV

Hej! Au har beslutat att avlysningsjakt på älgkalv återupptas med avslut senast siste februari 2020. Antal kalvar som får fällas 4 st. Regler är detsamma som före årsskiftet De lag som skjutit pottkalv i December är alltså redan med i avräkningen vid frågor o funderingar ring ordförande och mer finns att läsa på hemsidan och desamma är när man skjutit en kalv rapportera till SMS gruppen direkt

Protokoll Styrelsemöte 2019-11-12

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-11-12
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Gunnar Ros Rickard Andersson Anders Abrahamsson
Reine Karlsson Nicklas Ohlzon Torbjörn Ohlzon ’
Mikael Larsson Lars Olsson Fredrik Jonsson
Egon Wikström Christin Hansen


1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman
Marianne Svensson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

5. Älg jakt 2019/2020

Ordförande föredrog redovisade avskjutning enligt viltdata.
Avskjutning som är redovisad är följande 3 tjur 6 hondjur 11 kalvar är redovisat
tom 2019-11-12.
AU-möte angående avskjutning i Södra Råda redovisades av ordförande se bifogat
Protokoll.
Regler för hur avskjutning av små växta djur skall hanteras sker enligt protokoll från AU.Avlysningsjakt älgkalvar from 1 Dec-31 Dec
Samtliga resterande älgkalvar inklusive ej fördelade 7st kalvar fördelas enligt följande.
Sektioner upp till 600 ha ges möjlighet till 1 avlysningskalv.
Sektioner över 600 ha ges möjlighet till 2 avlysningskalvar.
Samtliga sektioner skall rapportera fällt på vilt data senast 2019-11-30.
Från 1/12 gäller avlysningsjakt på älgkalvar fäld kalv skall rapporteras till sms-gruppen omedelbart.
Torbjörn Ohlzon kommer att rapportera antalet tillåtna avlysningskalvar kvällen 2019-11-30.
6. Kronhjorts jakt
Ordförande genomdrog viltdata rapportering 2 st djur saknas i rapportering.
Samtliga djur i tilldelning är fällda.
Viktigt att samtliga sektioner rapporterar in till viltdata omgående.
7. Övriga frågor
Sam jakt mellan sektioner kan ske med hänsyn till att jakten skall inriktas mot
avskjutning av småväxta djur.

8. Nästa möte
Plats: Bäckevi idrottsplats.
Datum: 2020-02-12
Tid : 19 00
9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Marianne Svensson

STYRELSEMÖTE

Dagordning

Dag: 2019-11-12
Tid: 19.00
Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar
1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2019/2020.

6 Kronhjortsjakten 2019/2020.

7 Övriga frågor

8 Nästa möte

9 Mötets avslutande

PM Älgjakt 2019/20 Skagerns älgskötselområde

PM Älgjakt 2019/20 Skagerns älgskötselområde


• Älgjakten inleds 14 oktober och avslutas 31 december.

• Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar har max klyka (två taggar) på en sida.

• From 1 dec sker avlysningsjakt på ej skjutna älgkalvar. Max 1 avlysningskalv per jaktlag.

• Rekommendation att inrikta jakten på små djur

• Spara underkäken från vuxet djur, skrapa den ren och låt den lufttorka på vägg eller dyl. Den får inte kokas. Käken lämnas in enligt senare instruktion.

• 7 kalvar fördelas i samband med nästa styrelsemöte 12 november.

Styrelsemöte Äso Skagern

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-09-17
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Gunnar Ros Rickard Andersson Anders Abrahamsson
Reine Karlsson Nicklas Ohlzon Johan Sundby ’
Mikael Larsson Jan-Erik Malmgren Lars Olsson
Jan Erik Johansson Bernt Andersson Fredrik Jonsson
Egon Wikström

Vindkraftsparken och älgjakt
Veidekke informerade styrelsen före sturelsemötet om fortskridandet av byggnationen av den nya vindparken och hur den kommer att påverka årets älgjakt .
1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justeringsman
Lars Olsson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älg tilldelning 2019/2020
Älg tilldelning presenterades för styrelsen.
Denna godkändes av styrelsen.
Resterande älgkalvar 7st utdelas i november.
Avlysnings jakt sker from 1 dec tom 31.
Pm älgjakt 2019 skickas ut som bilaga till detta protokoll.

6. Kronhjorts jakt avstämning

1 Hind 4 kalvar skjutna tom 2019-07-17.


7. Övriga frågor
Sektionsflytt av jaktmark
Fastighet Hålunda 1:17 och 1: 34 Över flyttas från sektion Håkanbol 2 till sektion Håkanbol 1
totalt 25 ha regleras gäller from 2020-07-01.
Eftersöks kartan uppdateras av respektive sektionsledare till Johan S omgående.


8. Nästa möte
Plats: Bäckevi idrottsplats.
Datum: 2019-11-12
Tid : 19 00

9. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson

Justeringsman
Lars Olsson.

Styrelsemöte 20190917 Bäckevi kl 19:00

Dagordning

Dag: 2019-09-17
Tid: 19.00
Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar1 Information vindpark

2 Mötets öppnade

3 Förslag till dagordning

4 Val av justeringsman

5 Föregående protokoll

6 Älgjakten 2019/2020

7 Kronhjortsjakt avstämning.

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

Tilldelning kronvilt

Aktuell kvarvarande tilldelning finner ni under Kronhjortsskötselomr.

Tilldelningen finner ni under Älgjakt 2019-20

PM ANG KRONVILTSJAKTEN 2019-20
Tilldelning 10 vuxna varav 4 hjort,6 hind
15 kalvar
Hind o kalvjakt startar 16 augusti
Hjort startar andra måndagen i oktober
Hornrestriktioner upp till max 10 taggar
1 vuxen per påbörjat 1000 ha fram till 1:a nov
SEDAN FRI JAKT PÅ KVARVARANDE DJUR
DE SOM FÅR SKJUTA 2 HJORTAR SKA DET VARA
1 HJORT ,1 HIND
VAD DET GÄLLER KALV SÅ GÄLLER DET 1 KALV
FÖR VARJE PÅBÖRJAT 500 HA FRAM TILL andra MÅNDAGEN I OKT.
SEN FRI JAKT PÅ KVARVARANDE KALVAR,
RAPP. FÄLLT DJUR SKA SKE TILL SIN JAKTLEDARE
I JAKTLAGET SOM VIDARRAPPORTERAR I SMS-GRUPPEN

KRONHJORTSGRUPPEN GENOM Rickard, Ulf

26. maj, 2021

Protokoll Årsstämma

Protokoll digital Årsstämma 2021

Dag: 2021-05-26
Tid: 19.00
Plats: Digitalt årsmöte.

1 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande valdes Morgan Andersson.
Till sekreterare valdes Jonas Jönsson.
Till justeringsmän valdes
Anders Abrahamsson
Johan Sundby.

2 Justering röstlängd.

Ingen justering av röstlängd förelåg i år.

3 Godkännande av kallelse till mötet.

Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.
Årsstämman förklarade kallelsen skett i laga ordning och
godkände denna.

4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2019/2020,2020/21.

Ordförande föredrog verksamhetsberättelserna för stämman.
Stämman beslutade att godkänna ovanstående berättelser samt ekonomiska
rapporter.

6 Revisionsberättelse 2019/2020 samt 2020/2021.

Ordförande föredrog revisionsberättelser.
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren åren 19/20 samt 20/21.

9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

Ordförande Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern
på 1 år.
10 Val av revisorer och suppleant.

Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.
Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år

11 Val av valberedningen.

Stämman valde följande
Lars Olsson omvaldes på 1 år.(sammankallande)
Roger berg omvaldes på 1 år.
Kim Ekman omvaldes på 1 år

12 Rätt att teckna föreningens firma.

Föreningens ordförande sam Kassör tecknar föreningens firma var för sig

13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

Inga ändringar mot tidigare år var anmälda.

14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

V. ord Gunnar Ros informerade om möte med äso-gruppen angående viltskador och bets skador. Mer information om detta kommer senare under året.

Ordförande redovisade älggruppens sammanställning över spillningsinventeringen.


15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2021/2022.

Älg
Styrelsens förslag till avskjutning 2021-22
24 vuxna djur
44 kalvar
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Kronhjort
Styrelsens förslag till avskjutning 2021-22
12 vuxna djur
15 kalvar
Avskjutning skall ske enligt Pm från kronhjortsgruppen.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.


16 Regler för älgjakt 2021/2022.
Enligt senare utsänt pm.
Älgjakt startar 8 Oktober avslutas 31 Januari 2022.

17 Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

Vinterstam justeras för de kommande åren till 9,5 älgar per 1000 ha.


18 Förslag till budget 2021/2022.

Styrelsens förslag till budget fastställdes av stämman.

19 Beslut om avgifter.

Stämman beslutade att inga avgifter skall utdebiteras under året

20 Övriga frågor.

Inga övriga frågor togs upp av stämman.

21 Mötets avslutande.


Ordförande Morgan Andersson tackade deltagarna och avslutade stämmanVid protokollet


Sekreterare Ordförande


Jonas Jönsson Morgann Andersson

Justeras


Anders Abrahamsson Johan Sundby

Protokoll extra årsstämma 2020

29. sep, 2020

Protokoll extra Årsstämma 2020

Dag: 2020-09-28
Tid: 19.00
Plats: Folkets Hus Bäckhammar1 Mötets öppnande.
Ordförande Morgan Andersson hälsade alla välkomna.

2 Val av ordförande
Till ordförande för mötet valdes Morgan Andersson

3 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Jonas Jönsson


4 Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes.
Gunnar Ros
Niklas Ohlzon

5 Godkännande av kallelse till mötet.
Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.
Stämman godkände att kallelsen skett i laga ordning.

6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes av stämman.

7 Val av ny Kassör.
Till ny kassör valdes
Romana Hjalmarsson.


8 Mötets avslutande.
Ordförande tackade för mötet och avslutade stämman.Vid Protokollet

SekreterareJonas Jönsson


JusterasGunnar Ros Niklas Olzon

Kallelse / Dagordning styrelsemöte

Dagordning styrelsemöte

Dag: 2022-09-20

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars Idrottsplats

1 Mötets öppnade

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakten 2022/23.

6 Kronhjortsjakten 2022/23.

7 Övriga frågor

8 Nästa möte

9 Mötets avslutande

Älgtilldelning 20/21

Spillningsinventering

3. mar, 2021

Hejsan alla

Hoppas ni haft en bra vinter och god jaktsäsong, men nu när våren är på G är det dags att köra igång nästa sak, spillningsinventering.
Det är samma rutor som ni gjorde förra året, dessa har ni i er dator.
Utförd inventering SKALL vara inskickad till Roger Berg SENAST 2021-04-12

Lycka till och kämpa på vi gör så gött vi kan.

Ps. Vi skall försöka få till möte och stämma under maj månad


Morgan Andersson

PM Älgjakt 20/21

29. sep, 2020

PM Älgjakt 2020/21 Skagerns älgskötselområde


• Älgjakten inleds 12 oktober och avslutas 31 Januari 2021
Under januari endast kalvjakt

Endast hornbärande tjurar tillåtna. Tillåtna tjurar har max klycka (2 taggar ) mot skyttens sida.

From. 5 december sker avlysningsjakt på ej skjutna kalvar. Max 1 avlysningskalv per jaktlag. Jaktlag större än 600ha får skjuta ytterligare 1st kalv.

Rekommendation att inrikta jakten på små djur

Fällavgifter

24. jan, 2022

Fällavgifterna skall betalas till Äso-Skagerns bankgiro 5602-0209.
Glöm heller inte att slutrapportera på viltdata (älg) senast i början på februari.
Fällavg. Vuxen 700kr
Kalv. 200kr

Årsstämma

24. maj, 2022

Årsstämma
Plats: Bäckhammar folkets hus
Tid: 20220524 kl 18:00

Kallelse Styrelsemöte och samrådsmöte.


Dagordning Styrelsemöte och samrådsmöte

 

Dag: 2023-05-03

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi idrottsplats

 

 

 

 • Mötets öppnade

 

 • Förslag till dagordning

 

 • Val av justeringsman

 

 • Föregående protokoll

 

 • Älg jakt 2023-24 revidering av älgskötselplan.

 

 • Kronhjortsjakten 2023/24.

 

 • Övriga frågor

 

 • Nästa möte

 

 • Mötets avslutande

 

OBS!! Flyttat styrelsemöte!!

Styrelsemötet som skulle varit 2023-03-01 är flyttat till 2023-03-13 kl 18.00 i Bäckevi.

Då är det inte bara ett styrelsemöte utan även ett samrådsmöte inför kommande ny älgskötselplan där alla jaktlag är inbjudna. Kallelse kommer att skickas ut till samtliga jaktlag.

Protokoll Årsstämma 2019

 

Dag: 2019-05-28

Tid:  19.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

 

1      Val av ordförande

        Till ordförande för mötet valdes Morgan Andersson

Nästa Styrelse möte

17 september

Tid: 19 00

Plats Bäckevi Idrottsplats Bäckhammar.

 

 

 1. 5.       Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                          

Protokoll Årsstämma 2019

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2019-05-28

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Anders Abrahamsson               Reine Karlsson

Christian Hansen                       Nicklas Ohlzon                            Johan Sundby                             

Lars Olsson                                   Daniel Sjölund                            Torbjörn Olzon

Egon Wikström                           Christian Hansen                       Erik di Ritz

 

 1. 1.       Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

Till vice ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år.

 

Au lika fjolåret.

Kontakt lista uppdateras. (bifogas protokollet.)

 

 

 1. 2.       Val av justeringsman

Niklas ohlzon valdes till justerings man för mötet.

 

 1. 3.       Styrelsens arbetsutskott

Morgan Andersson, Rickard Andersson, Nicklas Ohlzon , Gunnar Ros, Anders Abrahamsson

 

 

 1. 4.       Nästa möte

3      Justering röstlängd.

  Ingen justering av röstlängden förelåg i år.

 

4      Godkännande av kallelse till mötet.

  Ordförande redo gjorde för hur kallelsen skett.

  Stämman godkände att kallelsen skett i laga ordning.

 

5      Fastställande av dagordning.

  Dagordningen godkändes av stämman.

 

6      Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2018/2019

  Ordf. Morgan fördrog verksamhetsberättelsen för stämman.

  Denna godkändes av stämman.

        Revisor Johnny Carlsson redovisade den ekonomiska rapporten.  

  Denna godkändes av stämman.

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

 

Justeringsman

 

Niklas Olhzon.

 

 

 

 

 

 

 

2      Till sekreterare för mötet valdes Jonas Jönsson

             Till justeringsmän valdes.

             Lars Olsson

 Roger Berg

7      Revisions berättelse 2018/2019.

  Revisor Johnny Carlsson föredrog revisions berättelse för stämman.

  Denna godkändes av stämman.

8      Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

            Stämman fastställde resultat och balansräkning

9      Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

  Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 

  verksamhetsåret.

10   Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

            Ordf. Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern på

            1 år.

11   Val av revisorer och suppleant.

            Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.

            Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år.

12   Val av valberedningen.

 

Stämman valde följande

           Lars Olsson omvaldes på 1 år.( Sammankallande.)

           Roger Berg omvaldes på 1 år.    

           Kim Ekman valdes på 1 år

 

13   Rätt att teckna föreningens firma.

  Föreningens Ordförande samt Kassör tecknar föreningens firma var för sig.

 

14   Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

        Inga ändringar mot tidigare år var anmälda.

 

15   Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

  Ordförande redovisade älggruppens samanställning för spillningsinventering.

  Mantimmar räcker inte till för att utgöra inventeringsunderlag.

  Betes inverteringen är inte klar förrän tidigast i juli månad.

 

16   Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2019/2020.

            Älggruppens förslag till avskjutning.

            enligt styrelsemöte, 15 v 22 kalv

            Årsstämman beslutade efter omröstning att sänka vinter stammen till 8,5 älgar/1000

            Med en avskjutning på 15 vuxna samt 29 kalvar.

            Älgjakten avslutas senast 31 dec 2019.

            Information före älgjakten avseende regler mm sänds ut i from av ett PM.

         Kronhjort.

           Styrelsen förslag på avskjutning 2019 godkändes av stämman.

           10 vuxna/ 15 kalvar.

      Jaktlag som överstiger 1000 ha skall ha en avskjutning 50/50 på hon och han djur.

           Kronhjortsjakten startar 16 augusti.

           Information om avskjutningsregler mm kommer i ett PM under juli månad.

  Regler för älgjakt 2019/2020.

           Enligt senare pm.

           Älgjakten avslutas 31 dec.

           Endast hornbärande tjurar är tillåtna att fällas.

 

           From 1 dec 2019 sker avlysningsjakt på resterande älg kalv.

           Avlysningsjakten kommer inte ha några restriktioner avseende ha.

           Max 1 kalv per jaktlag får fällas.

17   Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

            Vinterstam sänks för året till 8,5 detta beslutades av stämman efter omröstning.

18   Förslag till stadge ändringar från AU.

 Au och styrelsens förslag till ändringar av stadgarna föredrogs.

 Stämman beslutade att godkända förslaget till stadge ändringar.

19   Förslag till budget 2019/2020.

Inga avgifter utdebiteras året.

Reservation av kassa till flyginventering ca 15 000 kr beslutades av stämman.

 

20   Beslut om avgifter.

Inga avgifter utdebiteras året beslutades av stämman.

 

21   Övriga frågor.

Ordförande redovisade resultatet av käk inventeringen för stämman.

22   Mötets avslutande.

Ordförande tackade för mötet och avslutade mötet.

 

Vid Protokollet                                                                                

Sekreterare

 

 

 

Jonas Jönsson                                                                               

 

 

 

 

 

Justeringsman

 

 

 

      Lars Olsson                                                                                     Roger Berg

Årsstämma

Årsstämma i Folkets Hus Bäckhammar Tisdag 28.maj kl 19:00

 

 

Dagordning Årsstämma 2019

 

 

 

Dag: 2019-05-28

 

Tid:  19.00

 

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

 

 

 

1      Val av ordförande.

 

Val av sekreterare.

 

Val av justeringsmän 2 st.

 

 

2      Justering röstlängd.

 

 

3      Godkännande av kallelse till mötet.

 

 

4      Fastställande av dagordning.

 

 

5      Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2018/2019.

 

 

6      Revisions berättelse 2018/2019.

 

 

7      Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

 

 

8      Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

 

 

9      Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

 

 

10   Val av revisorer och suppleant.

 

 

11   Val av valberedningen.

 

 

12   Rätt att teckna föreningens firma.

 

 

13   Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

 

 

14   Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

 

 

15   Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2019/2020.

 

 

16   Regler för älgjakt 2019/2020.

 

 

17   Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

 

 

18   Förslag till stadge ändringar från AU.

 

 

19   Förslag till budget 2019/2020.

 

 

20   Beslut om avgifter.

 

 

21   Övriga frågor.

 

 

22   Mötets avslutande.

 

UNGDOMSSKYTTE I BJÖRNEBORG

Återigen anordnas ungdomsskytte för ungdomar från 10 år och uppåt på skjutbanan i Björneborg. Det har varit mycket uppskattat bland våra ungdomar och en väldigt viktig del i arbetet att introducera ungdomarna i skyttet och jakten. Hoppas det kommer minst lika många i år. Det krävs ingen förkunskap eller anmälan.

Datum för träffarna är:

24. April

8. Maj

22. Maj

5. Juni

19. Juni

Rävjakten i Räverud

Det var en lyckad dag med hela 92 jägare som dök upp i snöyran.

Vi lyckades tillsammans att skrapa ihop hela 18500kr till barncancerfonden, mycket bra jobbat allihopa!

RÄVJAKT 20190309 kl 07:00 Den 9:e mars samlas vi för en stövarjakt på räv hos Daniel Sjölund i södra Räverud. Jakten kommer att bedrivas på tre större marker som gränsar till varandra. Alla deltagare får lägga 150 kr i avgift (kontanter) och där ingår en hamburgare och dricka vid fikapausen. Överskjutande intäkter går till Barncancerfonden. Hagelvapen och radio 31/155 vilket som är vad man behöver ta med sig. Ett antal stövare och grythundar kommer att finnas på plats under dagen. Det finns lotter med fina priser att köpa på plats. Väl mött! https://www.facebook.com/events/410980016304043/?ti=cl

20. feb, 2019

2. feb, 2019

24. nov, 2018

13. nov, 2018

19. sep, 2018

26. aug, 2018

(OBS!! Klicka på rubriken för att komma till bilagor mm.)


Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2019-02-20
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson
Jonas Jönsson
Marianne Svensson
Gunnar Ros
Kent Andersson
Anders Abrahamsson
Thorbjörn Ohlzon
Reine Karlsson
Roger Berg
Fredrik Jonsson
Nicklas Ohlzon
Johan Sundby
Lennart Karlsson
Ulf Johansson
Lars Olsson
Daniel Sjölund
Egon Wikström
Mattias Gyllenbrant (Webansvarig).
1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
2. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

3. Val av justerings man.
Niklas Ohlzon valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.

5. Älgjakt 2018/2019 slutrapportering.
Ordförande redovisade viltdata rapportering
Samtliga utdelade kalvar har fällts under säsongen.
Kvar av utdelning är 3 st vuxna djur.
Tot : 38 kalv / 17 Vuxen fäldes under jakttiden.
Slutrapportering Älg till viltdata skall ske senast 28/2.

A: Redovisning älgkäkar.
Älg käkar överlämnas till Torbjörn Ohlzon senast 5/3
Samtliga käkar skall märkas med kön/Jaktlag.

B: Fällavgifter
Skall redovisas till postgiro 656729-1 för de sektioner som ej är anslutna till sydöstra.
Övriga redovisar enligttidigare över sänd blankett.
Redovisas senast 2019-03-12.

C: Spillnings inventering
Underlag för spillnings inventering redovisas senast 2019-04-15.
Underlag skall redovisas till Roger Berg

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019 Slutrapportering
Redovisad avskjutning enligt vitdata kronhjort.
10 kalv
3 Hindar
7 Hjortar
Tot: 20 djur. Slut rapportering skall redovisas under övrigt vilt .

7. Förslag till ändring av stadgar från AU.
Styrelsen gav i uppdrag till au sammanställa ett förslag som kan presenteras till årsmötet
Förslaget redovisades för styrelsen enligt bilaga nr 1.
Styrelsen tog del av förslaget för ändring av stadgarna beslut tas till nästa möte.

8. Övriga frågor
Mattias Gyllenbrant presenterades som web ansvarig för Äso
Han önskar att få ta del av foto samt information som man vill delge övriga medlemmar på
hemsidan. Mattias undersöker alternativ till uppdatering av hemsidanoch redovisar till ordförande.

Sektion Räverud /Bjurvik
Anordnar rävjakt till förmån för Barn cancerfonden kostnad 150 kr
Datum: 2019-03-09 samling hos Daniel Sjölund kl 0700

9. Nästa möte
Datum: 2019-05-21
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 19 00
Års stämma Äso
2019-05-28
Plats Folkets hus Bäckhammar.
Tid : 19 00

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande
Jonas Jönsson Morgan Andersson
Justeringsman
Nicklas Ohlzon.

Bilder

Nytt år och nya jakter.
Skicka gärna in bilder till mig så vi kan lägga ut de här på hemsidan. Det måste inte vara bilder från älg/hjortjakter, alla bilder är välkomna.
Vill du ha en text till bilden så skriv det i mailet.
Maila till mattias@skagernalg.se

Några nya bilder finns nu i fotoalbumet :)

Styrelsemöte

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2018-11-14
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson
Jonas Jönsson
Marianne Svensson
Gunnar Ros
Rickard Andersson
Anders Abrahamsson
Thorbjörn Ohlzon
Reine Karlsson
Roger Berg
Fredrik Jonsson
Nicklas Ohlzon
Jan-Erik Malmgren1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.


3. Val av justerings man.
Anders Abrahamsson valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älgjakt 2018/2019 rapport avskjutning
Kvar stående tilldelning 20181114
Biliing 2 kalvar kvar.
Bjurvik klart.
Frosterud samtliga djur kvar. (1 tjur 3 kalvar)
Gren Kvarstår 1 kalv.
Hulta 3 kalvar kvarstår.
Håkanbol klart.
Jonsbol 1 kalv 1 tjur kvarstår.
Krontorp 1 tjur 2 kalvar kvarstår.
Långerud V 1 tjur kvarstår.
Långerud Ö samtliga djur kvarstår. (2 kalvar 1 tjur)
Långerud Gård 1 kalv kvarstår.
Räverud samtliga djur kvarstår. (1 tjur 2 kalvar)
Södra Råda Klart.
Undersbol samtliga djur kvarstår.( 2 kalvar)
Viken 1 tjur kvarstår.
Väglösa/ Gjordsbol 1 tjur 1 Ko 1 Kalv kvarstår
Årås 1 Kalv kvarstår.
Äng klart.Avlysningsjakt på kvarvarande älgkalvar sker from 2018-12-01
Vid avlysningsjakten är 1 st kalv per jaktlag tillåten att fällas så länge det finns djur kvar på
tilldelningen .Gäller samtliga jaktlag även de som tidigare ej har havt tilldelning i år.
Sms rapportering sker till varje sektionsledare angående kvarvarande djur.

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019 rapport avskjutning
Redovisad avskjutning per 20181114
Bilinge 3 st kronkalv skjutna 1 Kronhjort
Bjur vik 1 st kronkalv skjuten
Frosterud 2 st kronkalvar skjutna.
Gren 2 st kronkalvar 2 st kronhjortar skjutna
Hulta 1 kronkalv skjuten
Håkanbol 1 st kronhjort skjuten
Jonsbol -
Långerud ö 1 kronklav skjuten
Håkanbol 1 kronhjort skjuten
Håkanbol Södra 1 st kronhjort skjuten
Äng 1 st kronkalv 1 kronhjort 1 st kronhind
Kvarstår 7 hindar 10 kalvar.


7. Förslag till ändring av stadgar från AU.
Styrelsen gav i uppdrag till au sammanställa ett förslag som kan presenteras till årsmötet
Förslaget skall redovisas till styrelsen vid nästa styrelsemöte.


8. Övriga frågor
Torbjörn Ohlzon undersöker vart älgkäkar skall lämnas och hur detta skall ske.

Byte av sektionstillhörighet

enligt inlämnad skrivelse godkändes att fastigheten Tackerud 1:10 flyttas från sektionen Gjordsbol/Väglösa till sektionen Gren total areal som flyttas är 47 ha.
Denna förändring gäller from 1/7 2019.Älgskador sektion Hult
Hulta uppmärksammade styrelsen att de inom sektionen har problem med älg skador på granskog (30 årig skog)
Viltdata rapportering
Rapportering till vilt data skall ske snarast efter genomförd jaktdag angående fällt vilt gäller både kron och älg. Samt observationer av dessa djur.
Det är inte försent att föra in vilt observationer för de första 30 –dagarnas jakt.
9. Nästa möte
Datum: 2019-02-20
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 1900

10. Mötets avslutande.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson


Justeringsman

Anders Abrahamsson.

Dagordning för möte 20181114

Förslag till dagordning

Dag: 20181114
Tid: 19.00
Plats: Bäckevi idrottsplats klubbhus, Bäckhammar

1 Mötets öppnande

2 Förslag till dagordning

3 Val av justeringsman

4 Föregående protokoll

5 Älgjakt 2018/19 uppföljning avskjutning.

6 Jakt på kronhjort 2018/19 uppföljning avskjutning.

7 Förslag till ändring från AU

8 Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Mötets avslutande

Styrelsemöte

Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2018-09-19
Plats: Bäckevi idrottsplats Bäckhammar
Närvarande:
Morgan Andersson, Jonas Jönsson, Marianne Svensson, Daniel Sjölund, Gunnar Ros
Gunnar Gilbertsson, Anders Gilbertsson, Rickard Andersson, Anders Abrahamsson, Mikael Larsson
Thorbjörn Ohlzon, Reine Karlsson, Roger Berg, Ulf Johansson, Fredrik Jonsson, Reine Karlsson
Roger Berg, Torgny Forsberg,

1. Mötets öppnade.

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
,
2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.


3. Val av justerings man.
Roger Berg valdes till justerings man för mötet.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älgjakt 2018/2019
Älg tilldelning diskuterade och mötet beslutade att det är upp till respektive jaktlag
Att följa tilldelningen av djur.
Obs! Käkar på vuxna djur skall sparas .Mer information kommer inför älgjakten.

6. Jakt på Kronhjort 2018/2019

6 Kalvar skjutna tom 19/9.
Vuxna djur tillåtna from 8 oktober totalt antal 15 st fördelat på 7 tjur/8 hindar.
Max ett djur per jaktlag.

7. Förslag till ändring av stadgar från AU.

Ordförande redovisade förslag/synpunkter till ändring av stadgar från AU
Se bifogat protokoll.201816.bilaga 1

8. Övriga frågor

Viktigt att respektive jaktledare rapporterar till viltdata gäller Älg/Kronhjort.


9. Nästa möte
Datum: 2018-11-14
Plats: Bäckevi Idrottsplats
Tid: 1900

10. Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.Vid Protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgan Andersson


Justeringsman


Roger Berg

Hjälp till med sidan

Hej på er!
Jag tycker det vore kul om vi kunde få den här sidan lite mer levande.
Kom gärna med förslag på hur och vad vi kan göra. Skicka gärna in bilder eller varför inte några trevliga jaktminnen till mig så kan jag lägga ut det här på sidan.
om intresse finns lägger jag till ert jaktlag i en egen flik där vi kan fylla på med bilder och annat.
Skriv namn, jaktlag och annat som ni vill ska stå. Skicka till mattias@skagernalg.se
OBS!! Texter kan inte skickas i pdf format. Skicka helst i word format.
Mvh Mattias Gylebrandt

Tjuren tar igen sig efter en ansträngande natt. I omedelbar närhet fanns ko med 2 kalvar och en kviga. (20131001/GR)