AU:s sida

ARBETSUTSKOTTET består av följande 5 ledamöter valda av styrelsen.

Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon, Gunnar Ros, Rikard Andersson och Anders Abrahamsson.

Protokoll från AU-möte 2019 01 30

Plats: Jonsbol

Närvarande: Morgan Andersson, Nicklas Ohlzon, Anders Abrahamsson och Gunnar Ros

Ämnet för mötet var:

-  behovet av korrigeringar i ÄSO stadgar.

-  rättning av den version av stadgar som legat på ÄSO hemsida.

1. Motion eller förslag. Stadgarna beskriver olika regler för såväl motioner som förslag utan att klara ut vad som är et ena och det andra. Detta behöver tydliggöras.

Beslut: att föreslå styrelsen att skrivningen om motion till stämman kvarstår med tillägg att motioner skall ställas till ordförande för ÄSO.

Förslag som kommer upp på stämman kan hanteras enligt två alternativ. 1. Förslaget tas upp till beslut av stämman. 2. ÄSO ordförande beslutar utan omröstning att bordlägga förslaget för beredning av styrelsen innan beslut tas.

Textförslag enligt bilaga 2 till detta protokoll.

2. Rösträtt på stämman. Enligt stadgarna skall anmälan ske till sekreteraren senast 1 vecka före stämman. Hittills har detta inte tillämpats. Det finns kanske smidigare sätt att upprätta röstlängd.

Beslut:

- att föreslå styrelsen att anmälan till sekreteraren 1 vecka före stämman slopas.

- att arealkravet på 50 ha för arrendatorers rösträtt slopas.

Textförslag enligt bilaga 2 till detta protokoll.

3. Röstlängd. I nuläget finns ingen röstlängd för ÄSO. Detta måste ordnas.

Beslut: att föreslå styrelsen att röstlängd upprättas genom att stämmodeltagarna, vid ankomst till stämman, anmäler sig och styrker det antal hektar/röster man representerar som fastighetsägare eller som fastighetsägares ombud med fullmakt.

Textförslag enligt bilaga 2 till detta protokoll.

4. Enligt stadgarna skall kallelse till stämma införas i bl.a Skagerns Nyheter. Denna tidning existerar ej längre. Korrigering bör göras.

Beslut: att föreslå styrelsen att införande i Skagerns nyheter stryks i de reviderade stadgarna.

Textförslag enligt bilaga 2 till detta protokoll.

5. Arealgräns för styrelseplats. Styrelsen har fattat beslut att 400 ha är gräns för att få styrelseplats. Detta finns inte med i den version av stadgar som finns på hemsidan. Korrigering bör göras.

Beslut: korrigering skall göras i nuvarande stadgar som sedan läggs ut på ÄSO hemsida.

(bilaga 1 till detta protokoll)

6. ÄSO benämner de ingående jaktområdena som sektion eller jaktlag. Sektion är en VVO benämning som kan vara områden av olika omfattning i ÄSO och VVO. Förtydligande är önskvärt.

Beslut: att föreslå styrelsen att begreppet ”sektion” slopas i ÄSO stadgar.

7. Mindre justeringar i nuvarande stadgar diskuterades.

Beslut: att föreslå styrelsen att dessa mindre justeringarna godkänns.

Bilaga 2 till detta protokoll.

AU beslöt att ta upp ovanstående frågor med styrelsen för diskussion och beslut.

Bilagor

Bilaga 1.  Stadgar enligt redan tagna beslut men som felrättats. (läggs ut på hemsidan snarast)

Bilaga 2. Stadgeförslag med ändringar enligt protokoll ovan. Ändringsförslag med kursiv text. (Detta tas upp för diskussion och beslut kommande styrelsemöte.)

Antecknat av:                                                           Justeras:

Gunnar                                                                        Morgan

Telefonmöte  med AU gruppen 20151009

Närvarande:  Fredrik Jonsson, Morgan Andersson; Nicklas Ohlzon, Christian Sundby.

Rickard Andersson  ringde och berättade att han har observerat två stycken ensamma små älgkalvar under tre veckors tid på ett och samma område.

Han ställde frågan till AU om hur han ska göra.

Genom telefonmöte med samtliga inom AU så beslutade vi att kalvarna skall skjutas.

Detta skall inte avräknas från licenstilldelningen.

Vid protokoll och sammankallande

Fredrik Jonsson