StyrelsemötenProtokoll Utökat Styrelsemöte samt samrådsmöte Äso-Skagern

Datum: 2024-03-04

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Jan Erik Malmgren Johan Stedt

Rickard Andersson Torbjörn Olhzon Fredrik Rudmalm

Erik Wikström Bo Hjulström Daniel Sjölund

Andreas Karlsson Lennart Karlsson Daniel Sjölund

Mikael Karlsson Gunnila Evertsson Gunnar Gillbertsson

Fredrik Rudmalm Mikael Karlsson


1. Mötets öppnade.


Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.2. Dagordning

Förslaget till dagordning justerades med att samrådet togs som första punkt i övrigt enligt dagordning.


3. Val av justeringsman

Rickard Andersson valdes till justerings man för mötet.


4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.


5. Älgjakten 23/24.

Johan Stedt fördrog alternativa sätt för hur man kan genomföra spillningsinventering samt

hur den nya beräkningsmodellen kommer att fungera.

Spillnings inventeringen skall genomföras mellan 27/3 tom 21/4.

Inloggningsnyckel till inventeringen kommer att skickas ut som mail.

Rovdjurs inventeringen visar att man bör räkna med 0,5 revir i Äbin enligt Jägarförbundet.


Samtliga lag har slutrapporterat älgjakten i viltdata.


6. Kronhjortsjakten 2023/24

2 st lag saknas i slut rapportering av kron i viltdata

Ny kronhjortsplan skall upprättas för åren 2024 -20277. Samrådsmöte älgskötselplan

Möte beslutade att älg tätheten skall vara 9,2 st /1000 ha som mål.

I övrigt beslutades att målen lämnades oförändrade mot tidigare år8. Övriga frågor

Långerud västra kommer att lämna området och ansöka om flytt till Visnum

Detta kommer ej att påverka året utan gäller from 2025.9. Nästa möte

Plats: Bäckevi idrottsplats

Datum: 2024 05 02

Kl: 18 00

Års Stämma

Plats : Folkets hus Bäckhammar

Datum : Tisdag 20240407

Kl : 1800


10. Mötets avslutande.


Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet
Vid Protokollet


Sekreterare Ordförande


Jonas Jönsson Morgan Andersson


Justeringsman


Rickard Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Utökat Styrelsemöte Äso-Skagern

Datum: 2023-10-30

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Jan Erik Malmgren                    Lars Olsson

Rickard Andersson                    Torbjörn Olzon                           Fredrik Jonsson                         

Erik Wikström                              Bo Hjulström                               Daniel Sjölund

Johan Sundby                              Fredrik Rudmalm                       Mikael Karlsson                         

Andreas Karlsson                       Lennart Karlsson                       

                                                         

 

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

 1. Dagordning

            Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Älgjakten 23/24.

Styrelsen beslutade efter omröstning att med omedelbar verkan stänga älgjakten för året.

Vid problem med betesskador och övriga älgproblem skall AU kontaktas för avlysningsjakt.

                            

 

 1. Kronhjortsjakten 2023/24

Styrelsen beslutade att kronhjortsjakten fortsätter enligt kronhjorts pm. Dock med förändring av att tillåtna tagg antalet ändras till  0 -10 taggar samt att 2 st hindar ifrån fjolåret tilldelning släpps fria. Viktigt att följa sms rapportering på avskjutningen.

 

 1. Övriga frågor.

Fällavgifter för jakt året skall inbetalas till Bankgiro : 5602-0209

 

Fällavgift är 600 kr vuxet djur.

För Kalv 100 kr djur.

             Johan Sundby ersätter Niklas O i AU.

             Andreas Jansson ersätter Niklas O i älg gruppen.

Styrelsen nominerad Per Andersson till Äfo gruppen.

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Plats:      Bäckevi idrottsplats

Datum:  20240304

Kl:            18 00

           

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

       Gunnar  Ros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Protokoll Styrelsemöte 2023-09-12


Styrelsemöte Äso-Skagern

Datum: 2023-09-12

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Jan Erik Malmgren                    Lars Olsson

Rickard Andersson                    Torbjörn Olzon                           Fredrik Jonsson                         

Reine Karlsson                            Egon Wikström                           Bo Hjulström                              

Johan Sundby                              Fredrik Rudmalm                       Mikael Karlsson                         

Anders Abrahamsson               Daniel Sjölund                            Tony Wilhemsson                    

                                                         

 

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

 1. Dagordning

            Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Älgjakten 23/24.

På årsstämman beslutades på om en avskjutning på 10 kalvar samt  5  Vuxna djur (5 tjurar)

Styrelsen beslutade efter omröstning att på de första 4 veckorna av jakten endast tillåta att det skjuts en av dubbel kalv.

       Samt att endast tjur med klyka mot skytten är tillåten de första 4 veckorna.

             Där efter sker ett avstämnings möte 30/10 kl 1800 för den resterande jakten. Viktigt att rapportera Älg obs i viltdata under den första delen av älgjakten då den kommer att ligga till grund

             för styrelsens beslut om den fortsatta jakten efter 30/10.

             I övrigt enligt reviderat Älg PM 20230912.(Bifogas protokollet)     

 

 

 1. Kronhjortsjakten 2023/24

Styrelsen beslutade efter omröstning att 4 hjortar med 6 till 10 taggar samt 1 kapitalhjort  över 10 taggar är tillåtna :Totalt är 5 hjortar är tillåtna att fällas from 8 oktober.

       Av hindarna återstår 3 samt (3 ifrån fjolårets pott).

      12 kalvar kvarstår. Beslutet följer kronhjortsgruppens förslag till avskjutning för året 23/24.

       I övrigt enligt utskickat pm för hjortjakten.

 

 1. Övriga frågor.

Styrelsen diskuterade utbrottet av svinpest i Västmanland. Mer information om detta kommer senare ifrån Länsstyrelsen samt jägarförbundet.

 

 

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Plats:      Bäckevi idrottsplats

Datum:  23-10-30

Kl:            18 00

           

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

       Gunnar  Ros

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2023-05-09

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Rickard Andersson                    Fredrik Jonsson                          Bo Hjulström

Reine Karlsson                            Andreas Karlsson                       Anders Abrahamsson

Lars Olsson                                   Roman Hjalmarsson                 Gunnar Ros

Daniel Sjölund                            Johan Sundby

                                                         

 

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

            Till vice Ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år

           

 1. Val av justeringsman

Johan Sundby valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Styrelsens arbetsutskott.

      Till representanter i Arbetsutskottet valdes

           Morgan Andersson, Niklas Olzon, Rickard Andersson, Gunnar Ros, Anders Abrahamsson

 

 1. Föreningens kassör.

Till kassör för föreningen valdes Romana Hjalmarsson

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Plats:     Bäckevi idrottsplats

Datum: 23 09 12

Kl :   1800

 

 1. Mötets avslutande.

 

           Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

       Johan Sundby

 

 Styrelsemöte Äso-Skagern
Datum: 2024-05-02
Plats: Bäckevi Idrottsplats.
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Gunnar Ros Jan Erik Malmgren Anders Abrahamsson
Rickard Andersson Torbjörn Olhzon Fredrik Jonsson
Daniel Sjölund Mikael Karlsson Johan Sundby
Lars Olsson Mattias Karlsson Daniel Sjölund
1. Mötets öppnade.
Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
2. Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes
3. Val av justeringsman
Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.
4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.
5. Älgjakten 24/25.
Ordförande informerade om resultatet efter vår genomförda spillnings inventering
Resultatet visade en älgstam på 10,2 älgar per 1000 ha.
Med det nya beräkningssättet LSTMOOSE redovisades ett lägre resultat på 8,5 älgar per 1000
ha.
LST MOSE är det beräkningssätt som kommer att användas fortsättningsvis.
Inom vårt Äso kommer vi att räkna med 0,5 rovdjursrevir.
Styrelsen föreslår att nuvarande älgskötselplan ligger fast för året och att årets avskjutning
följer nuvarande plan.
Förslag 9 kalv 2 vuxna.
6. Kronhjortsjakten 2023/24
Ny kronhjortsplan skall upprättas för åren 2024–2027
Förslag till avskjutning 2024–27
Uppskattning av vinterstam till ca70 djur.
Styrelsens förslag till avskjutning per år under 3 års planen
4 hjortar
3 hindar
10 kalvar
Ett förslag till förslag till föreskrifter för kronhjortsjakten kommer att framläggas till
årsstämman då detta tidigare har saknats för beslut av stämman.
7 Års stämma
Nuvarande revisor har framfört en önskan om att bli befriad av sitt uppdrag varvid ett en
person måste hittas för detta uppdrag.
I Valberedningen saknas en person.
7. Övriga frågor
Ordförande framförde en önskan ifrån Bäckhammars IF att man om medlemskap i föreningen
som ersättning för att vi får låna klubbhuset
till våra möten.
8. Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte
Efter årsstämma 2024-05-07
Års Stämma
Plats : Folkets hus Bäckhammar
Datum : Tisdag 2024-05-07
Kl : 1800
9. Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet
Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande
Jonas Jönsson Morgan Andersson
Justeringsman Gunnar Ros

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2023-05-03

Styrelsemöte Äso-Skagern

Datum: 2023-05-03

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Jan Erik Malmgren                    Lars Olsson

Rickard Andersson                    Torbjörn Olzon                           Niklas Olzon

Fredrik Jonsson                          Reine Karlsson                            Bo Hjulström 

Lennart Karlsson                        Johan Sundby                              Hendrik Bäck

                                                                                                                                                

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

 1. Dagordning

            Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Val av justeringsman

Niklas Olzon valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Älgjakten 2023/2024 revidering av älgskötselplan.

Johan Sundby presenterade älggruppens förslag till avskjutning för styrelsen.

Älg gruppens förslag var avskjutning på 18 kalvar.

Ordför. framlade ett förslag till avskjutning på 10 st kalvar på avlysningsjakt för lag under 1000 ha.

Lag över 1000 ha ges möjlighet att skjuta 5 tjurar avlysningsjakt från dag 1.

Styrelsen beslutade framlägga ordförandes förslag.

 

 

 

 

 

 1. Kronhjortsjakten 2022/23

Kronhjortsgruppens förslag till avskjutning 5 st hjort 5 st Hindar 15 st kalvar.

       Styrelsen beslutade att till stämman framlägga kronhjorts gruppens förslag

till avskjutning. Revidering av pm kommer att ske

                      

 1. Övriga frågor.

Hendrik Bäck är ny styrelse repensentant för Råda tillika jaktledare.

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Datum:  23-05-09

Direkt efter årsstämma.

           

              Års Stämma:  2023-05-09

              kl 1800

Plats: Folkets hus Bäckhammar.

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

Niklas Olzon

 

 

 

 


Protokoll styrelsemöte och samrådsmöte Äso-Skagern


Styrelsemöte och Samrådsmöte Äso-Skagern

Datum: 2023-03-13

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Jan Erik Malmgren                    Lars Olsson

Rickard Andersson                    Torbjörn Olzon                           Mikael Larsson

Fredrik Jonsson                          Reine Karlsson                            Egon Wikström                          

Katarina Keijser                         Lennart Karlsson                        Johan Sundby

Fredrik Rudmalm                       Romana Hjalmarsson

                                                         

 

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

 1. Dagordning

            Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Val av justeringsman

Lars Olsson valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Samrådsmöte angående revidering av älgskötselplan.

Ordförande Morgan Andersson hade genomgång av det material som Äfot skickat ut.

       Totalt fällda älgar i årets jakt kalvar 20 vuxna 24 inklusive ej tjänliga djur.

       Spillnings invertering startar 27 mars skall vara avslutat senast 16 april.

 

 

 Tidplan för revidering av älgskötselplan

 2023-03-14 Senaste datum för samråd inom Äso

 2023-03-20 Info om spillnings inventering skickas ut

 23-03-27 tom 23-04-16 Genomförande av spillnings inventering.

 23-03-20 Samråd Äfo-Äso samt redovisning av spillningsinventerings resultat

 23-05-05 Älgskötselplaner skall vara inlämnade till ÄFO

 23-05-15   Senaste datum för att ÄFO-plan skall vara inlämnat till Länsstyrelsen

     Älgjakten 2023–24

      Styrelsen är tveksam till älgjakt kommer kunna genomföras de kommande åren på grund av                    

     minskande älgstam samt ett hårt rovdjurstryck i markerna.

      Viktigt är att invänta resultat ifrån spillningsinventering samt resultat ifrån rovdjurs obs innan   

      beslut om eventuell avskjutning tas för de kommande åren.

     Avslutning av årets Älgjakt

      Slut rapportering i vilt data för Älgjakten saknas ifrån 2 jaktlag.

     Detta skall ske omgående!!!!

      Slut rapportering av kronhjort saknas ifrån majoriteten.                                 

      Kostnad för besiktning av otjänliga älgar kommer att bekostnads av Äso Skagern.

      Prästgården har ansökt på att lämna Äso Skagern.

 

 1. Kronhjortsjakten 2022/23

 Slut rapportering av kronhjort saknas ifrån majoriteten.

Detta skall ske omgående!!!!

Årets avskjutning

Tot: 9 vuxna 15 kalvar är fällda denna avskjutning följer plan.

     Kommande plan för Hjortavskjutning bör vara lika i avskjutning för de kommande åren då  

     styrelsen uppfattar att hjorttillgången bedöms vara stabil inom området.

 

 1. Övriga frågor.

 

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Plats:      Bäckevi idrottsplats

Datum:  23-05-03

Kl:            18 00

           

              Års Stämma:  2023-05-09

              kl 1800

Plats: Folkets hus Bäckhammar

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

        Lars Olsson

 

 

 

 

 

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern
Datum: 2024-05-07
Plats: Folketshus Bäckhammar.
Närvarande:
Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson
Jan Erik Malmgren Rickard Andersson Fredrik Jonsson
Mikael Karlsson Bosse Hjulström Anders Abrahamsson
Anderas Karlsson Johan Sundby Torbjörn Olzon
Gunnar Ros
1. Mötets öppnade.
Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.
Till vice Ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år.

2. Val av justeringsman
Johan Sundby och Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.
3. Styrelsens arbetsutskott.
Till representanter i Arbetsutskottet valdes
Morgan Andersson, Johan Sundby, Rickard Andersson, Gunnar Ros, Anders Abrahamsson
4. Föreningens kassör.
Till kassör för föreningen valdes Romana Hjalmarsson
5. Nästa styrelsemöte
Plats: Bäckevi idrottsplats
Datum: 2024-09-12
Kl : 1800
6. Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet
Vid Protokollet
Sekreterare Ordförande
Jonas Jönsson Morgan Andersson
Justeringsman
Johan Sundby

 

 

 

 

 

 

 

 


Protokoll styrelsemöte och samrådsmöte Äso-Skagern


Styrelsemöte och Samrådsmöte Äso-Skagern

Datum: 2023-03-13

Plats: Bäckevi Idrottsplats.

Närvarande:                                

Morgan Andersson                   Jonas Jönsson                             Marianne Svensson                 

Gunnar Ros                                  Jan Erik Malmgren                    Lars Olsson

Rickard Andersson                    Torbjörn Olzon                           Mikael Larsson

Fredrik Jonsson                          Reine Karlsson                            Egon Wikström                          

Katarina Keijser                         Lennart Karlsson                        Johan Sundby

Fredrik Rudmalm                       Romana Hjalmarsson

                                                         

 

 

 1. Mötets öppnade.

 

            Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

 1. Dagordning

            Förslaget till dagordning godkändes.

 

 1. Val av justeringsman

Lars Olsson valdes till justerings man för mötet.

 

 1. Föregående protokoll.

        Föregående protokoll godkändes.

 

 1. Samrådsmöte angående revidering av älgskötselplan.

Ordförande Morgan Andersson hade genomgång av det material som Äfot skickat ut.

       Totalt fällda älgar i årets jakt kalvar 20 vuxna 24 inklusive ej tjänliga djur.

       Spillnings invertering startar 27 mars skall vara avslutat senast 16 april.

 

 

 Tidplan för revidering av älgskötselplan

 2023-03-14 Senaste datum för samråd inom Äso

 2023-03-20 Info om spillnings inventering skickas ut

 23-03-27 tom 23-04-16 Genomförande av spillnings inventering.

 23-03-20 Samråd Äfo-Äso samt redovisning av spillningsinventerings resultat

 23-05-05 Älgskötselplaner skall vara inlämnade till ÄFO

 23-05-15   Senaste datum för att ÄFO-plan skall vara inlämnat till Länsstyrelsen

     Älgjakten 2023–24

      Styrelsen är tveksam till älgjakt kommer kunna genomföras de kommande åren på grund av                    

     minskande älgstam samt ett hårt rovdjurstryck i markerna.

      Viktigt är att invänta resultat ifrån spillningsinventering samt resultat ifrån rovdjurs obs innan   

      beslut om eventuell avskjutning tas för de kommande åren.

     Avslutning av årets Älgjakt

      Slut rapportering i vilt data för Älgjakten saknas ifrån 2 jaktlag.

     Detta skall ske omgående!!!!

      Slut rapportering av kronhjort saknas ifrån majoriteten.                                 

      Kostnad för besiktning av otjänliga älgar kommer att bekostnads av Äso Skagern.

      Prästgården har ansökt på att lämna Äso Skagern.

 

 1. Kronhjortsjakten 2022/23

 Slut rapportering av kronhjort saknas ifrån majoriteten.

Detta skall ske omgående!!!!

Årets avskjutning

Tot: 9 vuxna 15 kalvar är fällda denna avskjutning följer plan.

     Kommande plan för Hjortavskjutning bör vara lika i avskjutning för de kommande åren då  

     styrelsen uppfattar att hjorttillgången bedöms vara stabil inom området.

 

 1. Övriga frågor.

 

 

 

 1. Nästa styrelsemöte

Plats:      Bäckevi idrottsplats

Datum:  23-05-03

Kl:            18 00

           

              Års Stämma:  2023-05-09

              kl 1800

Plats: Folkets hus Bäckhammar

 

 1. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet                                                                                                         

                                                                              

Sekreterare                                                                                                                 Ordförande

 

Jonas Jönsson                                                                                                             Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

        Lars Olsson