ÅRSSTÄMMA

2022

30. maj, 2022

24. maj, 2022

Protokoll Årsstämma 2022

Dag: 2022-05-24

Plats:Bäckhammar Folkets Hus.

1 Till ordförande för stämman valdes Morgan Andersson.

Till sekreterare valdes Jonas Jönsson.

Till justeringsmän valdes

Johan Sundby.

Niklas Olhzon

2 Justering röstlängd.

Ingen justering av röstlängd förelåg i år.

3 Godkännande av kallelse till mötet.

Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.

Årsstämman förklarade kallelsen skett i laga ordning och

godkände denna.

4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2021-2022.

Ordförande föredrog verksamhetsberättelserna för stämman.

Stämman beslutade att godkänna ovanstående berättelser samt ekonomiska

Rapporter.

6 Revisionsberättelse 2021-2022.

Ordförande föredrog revisionsberättelser.

Stämman beslutade att godkänna denna.

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren åren 2021-2022.

9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

Ordförande Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern

På 1 år.

10 Val av revisorer och suppleant.

Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.

Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år

11 Val av valberedningen.

Stämman valde följande

Lars Olsson omvaldes på 1 år. (Sammankallande)

Roger Berg omvaldes på 1 år.

Bo Hjulström valdes på 1 år

12 Rätt att teckna föreningens firma.

Föreningens ordförande sam Kassör tecknar föreningens firma var för sig

13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

Inga ändringar mot tidigare år var anmälda.

14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

Stämman beslutade att inga ändringar skall ske på tagna skötselplaner.

15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2022/2023.

Älg

Styrelsens förslag till avskjutning 2022-23

18 vuxna djur

33 kalvar

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Kronhjort

Styrelsens förslag till avskjutning 2022-23

4 hjortar 7 hindar när dessa är fullskjutna kvarstår 2 st spetshjortar från fjolårets avskjutning.

15 Kalvar.

Avskjutning enligt Pm från kronhjortsgruppen utskickas före jakten i augusti.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

16 Stadgeändring.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring.

Nya stadgar skall dateras 2022 05 24.

17 Förslag till budget 2022/2023.

Stämman beslutade att inga avgifter behövdes utdebiteras för verksamhetsåret 2022 eftersom kassan är stark.

18 Beslut om avgifter.

Stämman beslutade att inga avgifter utdebiteras för verksamhetsåret 2022.

19 Övriga frågor.

Viktigt att käkar från samtliga fällda vuxna djur lämnas in för åldersbestämning.

Bifogas: kopia på årets åldersbestämning av hon djur.

20 Mötets avslutande.

Vid Protokollet

Jonas Jönsson

Justeras

Niklas Ohlzon Johan Sundby

Årsstämma 2022

Plats:Bäckhammar Folkets Hus
Tid: 20220524 kl:18:00

2021

28. maj, 2021

25. apr, 2021

Protokoll Årsstämma 2021

Protokoll digital Årsstämma 2021

Dag: 2021-05-26

Tid: 19.00

Plats: Digitalt årsmöte.

1 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande valdes Morgan Andersson.

Till sekreterare valdes Jonas Jönsson.

Till justeringsmän valdes

Anders Abrahamsson

Johan Sundby.

2 Justering röstlängd.

Ingen justering av röstlängd förelåg i år.

3 Godkännande av kallelse till mötet.

Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.

Årsstämman förklarade kallelsen skett i laga ordning och

godkände denna.

4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2019/2020,2020/21.

Ordförande föredrog verksamhetsberättelserna för stämman.

Stämman beslutade att godkänna ovanstående berättelser samt ekonomiska

rapporter.

6 Revisionsberättelse 2019/2020 samt 2020/2021.

Ordförande föredrog revisionsberättelser.

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren åren 19/20 samt 20/21.

9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

Ordförande Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern

på 1 år.

10 Val av revisorer och suppleant.

Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.

Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år

11 Val av valberedningen.

Stämman valde följande

Lars Olsson omvaldes på 1 år.(sammankallande)

Roger berg omvaldes på 1 år.

Kim Ekman omvaldes på 1 år

12 Rätt att teckna föreningens firma.

Föreningens ordförande sam Kassör tecknar föreningens firma var för sig

13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

Inga ändringar mot tidigare år var anmälda.

14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

V. ord Gunnar Ros informerade om möte med äso-gruppen angående viltskador och bets skador. Mer information om detta kommer senare under året.

Ordförande redovisade älggruppens sammanställning över spillningsinventeringen.

15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2021/2022.

Älg

Styrelsens förslag till avskjutning 2021-22

24 vuxna djur

44 kalvar

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Kronhjort

Styrelsens förslag till avskjutning 2021-22

12 vuxna djur

15 kalvar

Avskjutning skall ske enligt Pm från kronhjortsgruppen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

16 Regler för älgjakt 2021/2022.

Enligt senare utsänt pm.

Älgjakt startar 8 Oktober avslutas 31 Januari 2022.

17 Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

Vinterstam justeras för de kommande åren till 9,5 älgar per 1000 ha.

18 Förslag till budget 2021/2022.

Styrelsens förslag till budget fastställdes av stämman.

19 Beslut om avgifter.

Stämman beslutade att inga avgifter skall utdebiteras under året

20 Övriga frågor.

Inga övriga frågor togs upp av stämman.

21 Mötets avslutande.

Ordförande Morgan Andersson tackade deltagarna och avslutade stämman

Vid protokollet

Sekreterare Ordförande

Jonas Jönsson Morgann Andersson

Justeras

Anders Abrahamsson Johan Sundby

Kallelse Digital Årsstämma 2021

På grund av rådande covi 19 pandemi är det idag inte möjligt att
genomföra styrelsemöte samt årsmöte under normala förhållande utan dessa
kommer
att hållas som digitala möten.
Dessa möten kommer att hållas på en digital mötesplattform som
jägarförbundet tillhandahåller.
Samtliga styrelsemedlemmar samt de som har rätt att närvara (se stadgar
§ 7) erbjuds träningstillfällen på denna plattform för att våra möten
skall kunna genomföras på ett riktigt sätt.

Träningsdagarna är följande.
Måndag den 10 maj kl 1800.
Tisdag den 11 maj kl 1800.
Anmälan sker till Ordförande Morgan Andersson mail jonsbol@jonsbol.com
inloggning öppen från kl 17 30.
Beräknad tid ca 2 tim .

Kallelse till digitalt Årsmöte Åso.
Onsdag den 26 maj kl 19 00.
Anmälan sker till ordförande Morgan Andersson mail jonsbol@jonsbol.com
Inloggning kan ske from 18 30.

2020

29. sep, 2020

9. sep, 2020

10. maj, 2020

6. maj, 2020

Protokoll Extra Årsstämma 2020

Protokoll extra Årsstämma 2020

Dag: 2020-09-28

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

1 Mötets öppnande.

Ordförande Morgan Andersson hälsade alla välkomna.

2 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Morgan Andersson

3 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Jonas Jönsson

4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes.

Gunnar Ros

Niklas Ohlzon

5 Godkännande av kallelse till mötet.

Ordförande redogjorde för hur kallelsen skett.

Stämman godkände att kallelsen skett i laga ordning.

6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes av stämman.

7 Val av ny Kassör.

Till ny kassör valdes

Romana Hjalmarsson.

8 Mötets avslutande.

Ordförande tackade för mötet och avslutade stämman.

Vid Protokollet

Sekreterare

Jonas Jönsson

Justeras

Gunnar Ros Niklas Olzon

Dagordning Extra Årsstämma 2020

Dagordning Extra Årsstämma 2020

Dag: 2020-09-28

Tid: 19.00

Plats: Folketshus, Bäckhammar

1 Mötets öppnade.

2 Val av ordförande för mötet.

3 Val av sekreterare för mötet.

4 Val av justeringsmän.

5 Fråga om kallelsen skett på rätt sätt.

6 Fastställande av dagordning.

7 Val av kassör.

8 Mötets avslutande.

Corona

Hejsan alla markägare och jaktkamrater inom Äso-Skagern

Under rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in/ skjuta fram 2020 årsstämma för vårt älg/kronskötselområde.
Troligtvis får vi köra 2st stämmor 2021.
Revisorn har gått igenom räkenskaperna och allt ser bra ut anser han.
Spillningsinventeringen är utförd och resultatet blev 8st/1000ha.
Har varit i kontakt med Länsstyrelsen och det är ok att fortsätta med föregående års skötselplan.
Fördelningen av älgar kommer som vanligt att ske med gällande plus-minus statistik.
Kronhjortstilldelning/ avskjutning kommer också under sommaren.
Sprid nu detta inom respektive jaktlag till både jägare samt markägare.

Ta väl hand om er och håll avstånd

Med vänlig hälsning,

Morgan Andersson
ordf.äso Skagern

Årsstämma inställd pga Corona

Återkommer med mer info så snart som möjligt.

2019

9. jul, 2019

23. maj, 2019

22. maj, 2019

Protokoll Årsstämma 2019

Protokoll Årsstämma 2019

Dag: 2019-05-28

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

1 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Morgan Andersson

2 Till sekreterare för mötet valdes Jonas Jönsson

Till justeringsmän valdes.

Lars Olsson

Roger Berg

3 Justering röstlängd.

Ingen justering av röstlängden förelåg i år.

4 Godkännande av kallelse till mötet.

Ordförande redo gjorde för hur kallelsen skett.

Stämman godkände att kallelsen skett i laga ordning.

5 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes av stämman.

6 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2018/2019

Ordf. Morgan fördrog verksamhetsberättelsen för stämman.

Denna godkändes av stämman.

Revisor Johnny Carlsson redovisade den ekonomiska rapporten.

Denna godkändes av stämman.

7 Revisions berättelse 2018/2019.

Revisor Johnny Carlsson föredrog revisions berättelse för stämman.

Denna godkändes av stämman.

8 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

Stämman fastställde resultat och balansräkning

9 Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

Grundat på de redovisade rapporterna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret.

10 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

Ordf. Morgan Andersson omvaldes till ordförande för ÄSO/KSO Skagern på

1 år.

11 Val av revisorer och suppleant.

Revisor Johnny Karlsson omvaldes på 1 år.

Suppleant Göran Larsson omvaldes på 1 år.

12 Val av valberedningen.

Stämman valde följande

Lars Olsson omvaldes på 1 år.( Sammankallande.)

Roger Berg omvaldes på 1 år.

Kim Ekman valdes på 1 år

13 Rätt att teckna föreningens firma.

Föreningens Ordförande samt Kassör tecknar föreningens firma var för sig.

14 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

Inga ändringar mot tidigare år var anmälda.

15 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

Ordförande redovisade älggruppens samanställning för spillningsinventering.

Mantimmar räcker inte till för att utgöra inventeringsunderlag.

Betes inverteringen är inte klar förrän tidigast i juli månad.

16 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2019/2020.

Älggruppens förslag till avskjutning.

enligt styrelsemöte, 15 v 22 kalv

Årsstämman beslutade efter omröstning att sänka vinter stammen till 8,5 älgar/1000

Med en avskjutning på 15 vuxna samt 29 kalvar.

Älgjakten avslutas senast 31 dec 2019.

Information före älgjakten avseende regler mm sänds ut i from av ett PM.

Kronhjort.

Styrelsen förslag på avskjutning 2019 godkändes av stämman.

10 vuxna/ 15 kalvar.

Jaktlag som överstiger 1000 ha skall ha en avskjutning 50/50 på hon och han djur.

Kronhjortsjakten startar 16 augusti.

Information om avskjutningsregler mm kommer i ett PM under juli månad.

Regler för älgjakt 2019/2020.

Enligt senare pm.

Älgjakten avslutas 31 dec.

Endast hornbärande tjurar är tillåtna att fällas.

From 1 dec 2019 sker avlysningsjakt på resterande älg kalv.

Avlysningsjakten kommer inte ha några restriktioner avseende ha.

Max 1 kalv per jaktlag får fällas.

17 Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

Vinterstam sänks för året till 8,5 detta beslutades av stämman efter omröstning.

18 Förslag till stadge ändringar från AU.

Au och styrelsens förslag till ändringar av stadgarna föredrogs.

Stämman beslutade att godkända förslaget till stadge ändringar.

19 Förslag till budget 2019/2020.

Inga avgifter utdebiteras året.

Reservation av kassa till flyginventering ca 15 000 kr beslutades av stämman.

20 Beslut om avgifter.

Inga avgifter utdebiteras året beslutades av stämman.

21 Övriga frågor.

Ordförande redovisade resultatet av käk inventeringen för stämman.

22 Mötets avslutande.

Ordförande tackade för mötet och avslutade mötet.

Vid Protokollet

Sekreterare

Jonas Jönsson

Justeringsman

Lars Olsson Roger Berg

Reviderad Dagordning Årsstämma 2019

Dagordning Årsstämma 2019

Dag: 2019-05-28

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

1 Val av ordförande.

Val av sekreterare.

Val av justeringsmän 2 st.

2 Justering röstlängd.

3 Godkännande av kallelse till mötet.

4 Fastställande av dagordning.

5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2018/2019.

6 Revisions berättelse 2018/2019.

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

8 Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

10 Val av revisorer och suppleant.

11 Val av valberedningen.

12 Rätt att teckna föreningens firma.

13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2019/2020.

16 Regler för älgjakt 2019/2020.

17 Praktisk älg och kronhjorts förvaltnings arbete.

18 Förslag till stadge ändringar från AU.

19 Förslag till budget 2019/2020.

20 Beslut om avgifter.

21 Övriga frågor.

22 Mötets avslutande.

Dagordning Årsstämma 2019

Dag: 2019-05-28

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus Bäckhammar

1 Val av ordförande.

Val av sekreterare.

Val av justeringsmän 2 st.

2 Justering röstlängd.

3 Godkännande av kallelse till mötet.

4 Fastställande av dagordning.

5 Styrelsen verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport 2018/2019.

6 Revisions berättelse 2018/2019..

7 Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

8 Fråga om ansvars frihet för styrelsen.

9 Val av ordförande för ÄSO/KSO 1 år.

10 Val av revisorer och suppleant.

11 Val av valberedningen.

12 Rätt att teckna föreningens firma.

13 Fråga om ändring av skötselsområdets omfattning.

14 Fråga om älg resp kronhjortsskötselplaner.

15 Beslut om antal älg och kronhjortar som skall fällas 2019/2020.

16 Regler för älgjakt 2019/2020.

17 Praktisk älg och kronhjortsförvaltninsarbete.

18 Förslag till budget 2019/2020.

19 Beslut om avgifter.

20 Övriga frågor.

21 Mötets avslutande.