Styrelsemöten

Konstituerande Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2022-05-24

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Jan Erik Malmgren Rickard Andersson Fredrik Jonsson

Reine Karlsson Niklas Olzon Katarina Kaijser

Lars Olsson Roman Hjalmarsson Anders Abrahamsson

Tony Wilhemsson Anderas Karlsson Johan Sundby

Romana Hjalmarsson

 

 

 

1. Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

Till vice Ordförande valdes Gunnar Ros på 1 år

 

2. Val av justeringsman

Johan Sundby valdes till justerings man för mötet.

 

3. Styrelsens arbetsutskott.

Till representanter i Arbetsutskottet valdes

Morgan Andersson, Niklas Ohlzon, Rickard Andersson, Gunnar Ros, Anders Abrahamsson

 

4. Föreningens kassör.

Till kassör för föreningen valdes Romana Hjalmarsson

 

 

 

 

 

5. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckevi idrottsplats

Datum: 22 09 20

Kl : 1800

 

6. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet

 

Sekreterare Ordförande

 

Jonas Jönsson Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

Johan Sundby

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-05-17

Tid: 18.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2022/23.

 

6 Kronhjortsjakten 2022/23.

 

7 Stadgeförändring

 

8 Politiker möte

 

9 Övriga frågor

 

10 Nästa möte

 

11 Mötets avslutande

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2022-03-01

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Johan Sundby Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Bernt Andersson Bo Niklasson

Fredrik Jonsson Roger Berg Fredrik Rudmalm

Andreas Karlsson Reine Karlsson Daniel Sjölund

Lars Olsson Egon Wikström Lars Olsson

Torgny Forsberg Lennart Karlsson Eilert Gibsson

Reine Karlsson

 

 

1. Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

 

3. Val av justeringsman

Gunnar Ros valdes till justerings man för mötet.

 

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

 

5. Älgjakt 2021/2022.

Ordförande redogjorde för årets jaktresultat.

33 kalv 25 vuxna är fällda (11 st kalvar sparades enligt styrelsebeslut)

Var av 1 vuxen älg blev utdömd som otjänlig.

 

Rapportering till viltdata fungerar dåligt många lag som inte sköter rapportering.

Älgjakten är avslutat trots detta har inte slutrapportering gjords av många lag.

1 Mars saknades det även inbetalning för fällavgifter för fällda älgar av 5 st jaktlag.

Detta trots att det har gått ut information samt påminnelsemejl om detta från vår ordförande.

Äso har betalt samtliga fällavgifter till länsstyrelsen i tid.

Viktigt att det sker en uppryckning av rapportering i viltdata inför kommande jaktsäsong.

Rapportering av slakt vikter samt undersökning av inlämnade älgkäkar tyder på att älgstammen

Har låg medelålder samt att det är låga vikter hos fällda älgar.

 

 

6. Kronhjortsjakten 2021/22

Årets resultat

10 st vuxna djur fällda (6 hind 4 hjortar)

10 kalvar fällda.

Kronhjortsgruppen rapporterade att avskjutning följer plan samt att ingen

kronhjorts räkning kommer utföras i år.

 

7. Övriga frågor

Karta över jaktmark respektive lag

Kart rapportering skall ske snarast till Johan Sundby. Se Separat utskickat mail

Spillnings inventering i vår skall vara inrapporterat till Roger Berg senast

18 april. Blankett för redovisning kommer att mailas ut snarast.

Inför årets stämma diskuterades förändringar av Äso stadgar uppdaterat och reviderat förslag till nya Stadgar för Äso kommer att presenteras till nästa styrelsemö

.

 

 

 

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckevi idrottsplats

Datum: 22 05 17

Kl : 1800

 

Årsstämma

Plats : Folkets Hus Bäckhammar

Datum: 22 05 24

KL : 1800

 

9. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

 

 

 

Vid Protokollet

 

Sekreterare Ordförande

 

Jonas Jönsson Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

Gunnar Ros

Dagordning utökat styrelsemöte

 

Dag: 2022-03-01

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars folkets hus

 

 

 

1 Mötets öppnade

 

2 Förslag till dagordning

 

3 Val av justeringsman

 

4 Föregående protokoll

 

5 Älgjakten 2021/22.

 

6 Kronhjortsjakten 2021/22.

 

7 Stadgeförändring

 

8 Övriga frågor

 

9 Nästa möte

 

10 Mötets avslutande

Styrelsemöte Äso Skagern

Datum: 2021-11-30

Plats: Folketshus Bäckhammar.

Närvarande:

Morgan Andersson Jonas Jönsson Marianne Svensson

Gunnar Ros Johan Sundby Anders Abrahamsson

Rickard Andersson Bernt Andersson Jan-Erik Malmgren

Fredrik Jonsson Roger Berg Niklas Ohlzon

Andreas Karlsson Reine Karlsson Daniel Sjölund

Lars Olsson Egon Wikström Lars Olsson

Tony Wilhelmsson Roman Hjalmarsson

 

1. Mötets öppnade.

 

Ordförande Morgan Andersson öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna.

 

 

2. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

 

3. Val av justeringsman

Niklas Ohlzon valdes till justerings man för mötet.

 

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes.

 

5. Älgjakt 2021/2022.

Avlysningsjakten på kvarvarande tilldelning av älgkalvar startar 4 December

Fällda djur tom 30/11 2021 är Vuxna 23 st Kalv 23 st.

Kvarstår 21 st kalvar. Styrelsen beslutade efter diskussion att minska att minska antal avlysningskalvar till 10 st. Detta på grund av det ökade rovdjurstrycket samt observationer av kalv under älgjakten

Avskjutning skall ske enligt tidigare utsänt pm.

Fällda Kalvar skall meddelas till sms gruppen omedelbart efter påskjutning.

Älgjakten 2021

Bra med observationer på vuxna djur överlag i samtliga jaktlag. Dock låga slaktvikter på fällda kalvar.

En fel avskjutning på en fjolårskalv har skett av Råda laget detta är reglerat med Äso /AU.

(slakt vikt 75 kg är inbetalt till ÄSO från Råda laget.)

Fäll avgifter för året är

Vuxen 700 kr

Kalv 200.

Käkar skall inlämnas med jaktlag och namn till Kent Andersson senast 31 dec.

 

6. Kronhjortsjakten 2021/22

4 Hjort 4 hind 8 kalv fällda tom 30/11.

Kvarstår

2 spets hjort

2 Hind

7 kalv.

Avskjutning följer plan.

 

 

7. Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammade att stadgarna behöver anpassas inför årsstämman

Då regler för älgjakt ej kan redovisas till stämman då avskjutning mm

ej är fastställa av Länsstyrelsen innan stämman äger rum.

Dessa kan tidigast redovisas inför älgjakten under september månad.

Dagordning pkt 18 skall utgå i dagordning inför stämman.

Ändring av §8 vid förändring av Äso areal skall detta registreras hos Länsstyrelsen där efter kommer utskick ske till jaktledare

Samtliga jaktlag skall redovisa aktuell Karta över jaktmark med gränser till Johan Sundby.

mail utskick med instruktioner kommer att sändas ut till samtliga Jaktledare.

 

 

 

 

8. Nästa styrelsemöte

Plats: Bäckeiv idrottsplats

Datum: 22-03-01

Kl : 1800

 

 

9. Mötets avslutande.

 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

Vid Protokollet

 

Sekreterare Ordförande

 

Jonas Jönsson Morgan Andersson

 

Justeringsman

 

Niklas Ohlzon